Details

Utvärdering av event marketing

by Fransson, Erik; Törnqvist, Johan

Abstract (Summary)
Event marketing är en marknadsföringsform som har växt ordentligt under senare delen av 90-talet och det börjar bli ett naturligt inslag i företagens marknadskommunikation. Trots denna tillväxt har event marketing under en längre tid sammankopplats med brist på utvärderingsmetoder. En avsaknad av utvärderingsmetoder leder till svårigheter att avgöra vilka effekter en event marketingsatsning resulterar i, hur genomförandet kan förbättras samt huruvida event marketing är en lämplig form av marknadsföring i en given situation. En ökad förståelse för dessa eventuella utvärderingsproblem skapar även förutsättningar för utvecklandet av utvärderingsmetoder och därmed möjlighet att besvara liknande frågeställningar. Denna uppsats undersöker vad som skiljer event marketing från annan marknadsföring i en utvärderingssituation, vilka problem dessa skillnader kan medföra samt hur eventuella utvärderingsproblem kan hanteras. Detta görs genom intervjuer med såväl ”producenter” som ”köpare” av event marketing. Nyckelord Keyword marknadskommunikation, relationsmarknadsföring, event marketing, utvärdering, evenemang, promotion, Staffan Hård af Segerstedt 3 Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2001-06-20 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Ekonomprogrammet 2001/41 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2001/ep/041/ Titel Title Författare Author Utvärdering av event marketing Evaluating event marketing Erik Fransson & Johan Törnqvist Sammanfattning Abstract Event marketing is a form of marketing that has been growing during the 90's and it has become a common part in the companies marketing communications. Despite of this growth event marketing has been connected with a lack of evaluationmethods. A lack of evaluationmethods leads to difficulties in terms of determining what effect comes from event marketing, how to improve the execution of event marketing and if event marketing is a proper form of marketing in a given situation. An increased understanding of these eventual evaluationproblems creates a possibility to develop evaluationmethods and also the possibility to answer this kind of questions. This thesis explores the differences between event marketing and other forms of marketing in terms of evaluation, which problems that might come with these differences and how to handle these eventual problems. This was done through interviews with ”producers” aswell as ”buyers” of event marketing. Nyckelord Keyword marknadskommunikation, relationsmarknadsföring, event marketing, utvärdering, evenemang, promotion, Staffan Hård af Segerstedt 4 5 Innehåll 1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:marknadskommunikation relationsmarknadsföring event marketing utvärdering evenemang promotion staffan hård af segerstedt

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.