Details

Förmedling av bostäder - en kunskapsförmedling : Säljarkundens priskänslighet i förhållande till upplevd fastighetsmäklartjänst

by Tynér, Richard

Abstract (Summary)

Under mina studier till fastighetsmäklare, har jag i allt högre grad blivit medveten om innebörden av att arbeta och verka som fastighetsmäklare. Det är ett flertal olika saker som gjort intryck på mig, då det gäller denna bransch. Det som dock gjort starkast intryck på mig personligen är en bestämd uppfattning från säljare av fastigheter att dessa refererar till arvodet som oskäligt. Utifrån min egen erfarenhet från dels min utbildning men även från mitt tidigare liv, där även jag agerat både säljare och köpare av hus, väckte denna uppfattning ett stort intresse. Tack vara utbildning, genomförd praktik och min egen livserfarenhet, väckte detta förhållande en aning om att ett missförstånd av något slag kanske ligger bakom denna uppfattning.

Det har varit min avsikt att genom en undersökning försöka få reda på mer om säljarkundernas uppfattningar kring och kunskap om fastighetsmäklartjänsten. Hur stor kunskap har säljarkunden egentligen i denna tjänst och vad gör företaget och mäklarna för att öka denna kunskap?

Denna studie representerar en mycket liten del av den existerande fastighetsmäklarmarknaden från vilken den kommande problemformuleringen har sitt ursprung. Tagen ur sitt sammanhang redovisar undersökningen dock ett ganska enhälligt resultat. Den slutsats som jag har kommit fram till stämmer i vart fall i hög grad i denna isolerade studie och det är också min övertygelse att resultatet är applicerbart även i det större sammanhanget.

Det är min slutsats att kunskap, som i så många andra situationer, är nyckeln till framgång och framåtskridande. En högre medvetenhet och förståelse för sammanhangen hjälper oss alla att tolka den verklighet vi lever i, något som i högsta grad stämmer även i detta fall. Jag anser med stöd av denna undersökning att en välutbildad kund uppfattar fastighetsmäklarens arvode mer positivt om kunskapen för dess uppkomst är blottlagd.

Samtidigt som ett företag eftersträvar en förhöjd kunskap hos sina kunder, är det lätt att glömma den kunskap som behövs för företagets egen del i denna process. Jag har i denna uppsats tyckt mig se en effekt av en allt för stark fokusering externt, varför det är min uppfattning att denna undersökning kan bidra med en självinsikt för företaget i just detta fall och den inte till fullo utnyttjade kunskapsbank som tycks finnas där.

Som ett komplement till de existerande teorierna som jag använt mig av, har jag som ett resultat av undersökningen kunnat utveckla ytterligare en modell för att lättare kunna fokusera på detta förhållande, så som jag ser det.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:provision kunskap förväntad kvalitet upplevd business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.