Details

Värdering av förvaltningsfastigheter : Hur tillförlitlig är verkligt värdemetoden?

by Ökvist, Sofia; Clausén, Frida

Abstract (Summary)

Införandet av IAS 40 medförde förändringar vad gäller värderingen av förvaltningsfastigheter. Fastighetsbolagen fick då möjlighet att värdera sina fastigheter till verkligt värde, vilket skapade en problematik vad gäller tillförlitligheten i värderingen.

Syftet med uppsatsen är att undersöka tillförlitligheten i värderingen av förvaltningsfastigheter. Detta påverkas av ett flertal faktorer som alla har betydelse för värderingens tillförlitlighet. Syftet kommer att uppfyllas genom att belysa begreppet tillförlitlighet utifrån ett antal påverkande faktorer.

För att undersöka detta har vi genomfört fyra intervjuer med respondenter från fastighetsbolag, en extern värderingsman samt en redovisningsspecialist inom området. Urvalet av intervjurespondenter har skett genom en studie av Sveriges största noterade fastighetsbolag, där hänsyn tagits till vissa utvalda parametrar. Intervjufrågor har utformats utifrån analysmodellen som sedan har legat till grund för uppsatsens empiriavsnitt samt analys.

I uppsatsen dras slutsatsen att tillförlitligheten vid värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde är låg. Detta kan dock förbättras med hjälp av en större mängd presenterad information vad gäller värderingsmodellerna som används, för att därmed öka företagens transparens. På så sätt kan externa intressenter på egen hand avgöra hur tillförlitlig de anser att värderingen i själva verket är.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.