Details

Högfungerande autism : En intervjustudie om psykiatripersonalens tankar kring behandling av dessa personer High-functioning autism : An interview study regarding the thoughts about treatment of psychiatric personnel

by Wennerberg, Emma

Abstract (Summary)

Denna undersökning avser att belysa vad personalen anser är de bästa insatserna de kan göra för patienter med högfungerande autism. Intervjuer har utförts på en psykiatrisk klinik inom länet angående vad deras tankar är. Personalen bestod av fyra yrkeskategorier läkare, psykologer, arbetsterapeuter samt sjuksköterskor. Resultaten visar att de olika yrkesgrupperna har ett flertal gemensamma tankar kring personer med högfungerande autism, exempelvis vad dessa personers begränsningar består av, att en förtroendefull relation samt hög kontinuitet är viktiga faktorer i behandlingen. De skiljer sig åt när det gäller vilken vårdinstans som är mest adekvat. En reflektion över resultatet kan vara att det finns behov av en diskussion inte bara kring rätt vårdinstans utan också vad denna vårdinstans skall ha för kompetens och resurser. Denna intervjustudie är förhoppningsvis ett litet bidrag till att ytterligare synliggöra personer med högfungerande autism samt peka på möjliga förbättringar av en behandling som hittills är i sin linda.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:autism treatment behandling psychology psykologi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.