Details

Pågående arbeten : ett redovisningsproblem?

by Bouvin, Anna; Hägglund, Jeanette

Abstract (Summary)
Bakgrund: Pågående arbeten är ett omdebatterat område där valet av redovisningsmetod får stor inverkan på det redovisade resultatet. Det finns två metoder att tillgå; successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden. Beroende på val av metod ställs olika krav på t ex styrning, kalkyler och ekonomisystem. Syfte: Syftet med denna uppsats är att visa på hur redovisning av pågående arbeten sker såväl internt som externt i de företag vi studerar och därmed beskriva sambanden mellan extern och intern redovisning. För att erhålla en helhetsbild av pågående arbeten vill vi även studera styrningens, kalkylens och ekonomisystemets roll i ett projekt. Genomförande: Både litteratur och empiri har studerats. I referensramen beskrivs allmänna teorier om styrning, kalkyler, redovisning samt ekonomisystem. Empirin, som består av intervjuer gjorda på två företag, har analyserats med hjälp av referensramen. Resultat: Lagar och rekommendationer överensstämmer inte vad gäller redovisningsmetod. Detta gör att företagen har en valmöjlighet som påverkas bl a av vad de vill visa med sin redovisning samt när de vill beskatta vinsten. Vid användandet av den successiva metoden ligger den interna redovisningen till grund för den externa, det föreligger tydliga samband mellan kalkyl, styrning, ekonomisystem och redovisning. Nyckelord Keyword Färdigställandemetoden, lagervärdering, pågående arbeten, successiv vinstavräkning, vinstavräkning Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen Datum Date 1999-06-15 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English _ ________________ Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ISBN _____________________________________________________ ISRN
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:färdigställandemetoden lagervärdering pågående arbeten successiv vinstavräkning

ISBN:

Date of Publication:01/01/1999

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.