Details

Síntesi altament enantioselectiva d'alcohols propargílics i de diarilcarbinols per addició catalítica de diorganozinc a aldehids

by Fontes i Ustrell, Montserrat

Abstract (Summary)
Al llarg daquesta tesi es presenten diferents metodologies originals basades en laddició enantioselectiva de diorganozincs sobre aldehids catalitzada per ?-aminoalcohols, desenvolupats amb anterioritat en el nostre grup de recerca. Sobtenen daquesta manera alcohols quirals, que són substàncies dalt interès sintètic, amb elevades enantioselectivitats i molt bons rendiments químics. En concret, saconsegueix el desenvolupament dun mètode altament eficaç per a laddició de Et[sub2]Zn a aldehids propargílics mitjançant la transformació del triple enllaç en el corresponent complex de dicobalthexacarbonil. La reacció daddició de lorganometàllic i la posterior desprotecció oxidativa amb nitrat cèric amònic permet lobtenció de lalcohol propargílic amb excellents enantioselectivitats. Sha comprovat que aquest darrer procés transcorre sense pèrdua de lenantioselectivitat en el producte i aprofitant aquesta metodologia, sha dissenyat una síntesi formal de lenantiòmer del producte natural incrustoporina. Sha dedicat un gran esforç a loptimització de laddició de Ph[sub2]Zn a aldehids, transformació que pot tenir lloc en absència de catalitzador. Laddició de diarilzincs sobre aldehids aromàtics ens porta a lobtenció de diarilcarbinols que són substàncies importants per a la síntesi de productes dinterès farmacològic. En primer lloc, es realitzà un estudi en condicions dalta dilució, obtenint resultats moderats, i tot seguit es realitzà lestudi en presència dexcés de Et[sub2]Zn, obtenint bones conversions i excellents enantioselectivitats fins i tot utilitzant quantitats molt baixes de l(R)-2-piperidino-1,1,2-trifeniletanol com a catalitzador de la reacció. Aquesta metodologia es basa en lús despècies modificades de zinc formades in situ en mesclar difenilzinc i dietilzinc (1:2) i sha aplicat a una àmplia gamma daldehids amb gran èxit. Sha analitzat la dependència de lenantioselectivitat daquest procés amb la temperatura de reacció. La monitorització daquest procés per React-IR, seguint la desaparició per IR del pic característic del carbonil de laldehid, ha permès comparar les velocitats daddició de les diferents espècies dorganozinc, en presència i en absència de catalitzador i ha permès aprofundir en el coneixement del mecanisme daquesta reacció. Per primer cop, sha realitzat un estudi teòric del mecanisme de reacció i també shan obtingut excellents resultats a lutilitzar un anàleg del mateix lligand ancorat en suport polimèric. En lestudi de la reacció daddició de Ph[sub2]Zn sobre trimetil-cetones i trifluoro-cetones els resultats obtinguts no han estat els esperats. Finalment, també sexplora laddició enantioselectiva de Me2Zn catalitzada per l(R)-2-piperidino-1,1,2-trifeniletanol sobre el benzaldehid i lheptanal obtenint enantioselectivitats molt bones i moderades, respectivament i altes conversions i sha estudiat lefecte de lús dadditius en aquesta reacció.
Bibliographical Information:

Advisor:Pericàs i Brondo, Miquel A.; Verdaguer i Espaulella, Xavier

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:química orgànica

ISBN:

Date of Publication:06/04/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.