Details

Aproximació fonètica als processos dintegració perceptiva de senyals de parla de baixa intensitat

by Alamon i Queralt, Francesc

Abstract (Summary)
Aquest treball semmarca en lexploració dels processos que activa el receptor en l'intent de comprendre el missatge parlat i té per objectiu lestudi de la interrelació de dues informacions: la dependent del senyal i la independent del senyal. El paper que suposadament juguen aquestes dues fonts informatives ha estat descrit per Björn Lindblom, coneguda com la "Teoria de la parla hiper i hipoarticulada"(Hyper- & Hypo- Speech Theory). Sota aquest marc hem volgut comprovar ladequació daquest model des del punt de vista de la percepció, en el benentès que la producció de la parla està teleològicament destinada a la seva descodificació i comprensió Lestudi de les estratègies dintegració de la parla està basat en lanàlisi de tres grans plans perceptius: 1) la identificació fonètica ; 2) el reconeixement lèxic (establint quines propietats fonològiques i semàntiques afavoreixen lavaluació del lèxic en paraules amb sentit i sense sentit); 3) el context semàntic de la frase (establint el grau de facilitació dels diferents contextos en laccés al lèxic i en la reducció dels errors de comprensió). Els resultats de lexperiment demostren que ladaptació que exerceix lemissor en la producció del missatge és corresposta, en la seva descodificació, pel receptor, el qual posa a disposició dun bon conjunt destratègies perceptives encarades, totes elles, al servei de la comprensió del missatge. La conclusió principal del treball és que el guiatge que pot exercir loient durant els processos dintegració i la seva adaptació al senyal és un guiatge relatiu, en funció de la complexitat de lanàlisi que efectua en cada estadi perceptiu. La informació del senyal ha de ser "suficient" per aconseguir la posada en marxa els processos de "dalt-cap-a-baix", però aquesta informació no es redueix al nivell de la intensitat global del senyal (és a dir, a la intel·ligibilitat fonètica), sinó que també inclou els diferents aspectes lingüístics que es conjuguen en la configuració del missatge, la qual cosa permet activar els diferents procediments danàlisi amb certes garanties dèxit. El trabajo se enmarca en la exploración de los procesos que activa el receptor en el intento de comprender el mensaje hablado, y tiene por objeto el estudio de la interrelación de dos informaciones: la dependiente de la señal y la independiente de la señal. El papel que supuestamente juegan estas dos fuentes informativas ha sido descrito por Björn Lindblom, y se conoce como la "Teoría del habla hiper y hipoarticulada" (Hyper- & Hypo- Speech Theory). Dentro de este marco hemos querido comprobar la adecuación de este modelo en la percepción, en el supuesto que la producción del habla está teleológicamente destinada a su descodificación y comprensión. El estudio de las estrategias de integración del habla está basado en el análisis de tres grandes planos perceptivos: 1) la identificación fonética; 2) el reconocimiento léxico (estableciendo qué propiedades fonológicas y semánticas favorecen la evaluación del léxico en palabras con sentido y sin sentido); 3) el contexto semántico de la frase (estableciendo el grado de facilitación de los distintos contextos en el acceso al léxico y en la reducción de los errores de comprensión). Los resultados del experimento demuestran que la adaptación que ejerce el emisor en la producción del mensaje es correspondida, en su descodificación, por el receptor, el cual pone a su disposición un gran conjunto de estrategias perceptivas, orientadas hacia la comprensión del mensaje. La conclusión principal del trabajo es que la orientación que puede ejercer el oyente durante los procesos de integración y su adaptación a la señal es una orientación relativa, en función de la complejidad del análisis que efectúa en cada estadio perceptivo. La información de la señal ha de ser "suficiente" para conseguir la puesta en marcha de los procesos de "arriba-hacia-abajo", pero esta información no se reduce al nivel de la intensidad global de la señal (es decir, a la inteligibilidad fonética), sino que también incluye a los distintos aspectos lingüísticos que es conjugan en la configuración del mensaje, con lo cual se pueden activar los distintos procedimientos de análisis con ciertas garantías de éxito. The present work is included in the exploration of the processes activated by the receiver in an attempt of understanding the spoken message, being its main objective the study of the interrelation between the two pieces of information: the one that depends on the signal and that which doesnt. Hypothetically, the role played by both sources of information has already been described by Björn Lindblom and it is known as the Hyper- and Hypo- speech Theory. Within this frame weve wanted to prove the adjustment of this model from the point of view of perception, taking into account that the speech production is teleologically intended for its decoding and comprehension. The study of the speech integration strategies is based on the analysis of three big perceptive levels: 1) The phonetic identification; 2) The lexical recognition ( establishing which phonological and semantic properties favour the evaluation of words in terms of having or not having sense.); 3) The semantic context of the sentence (establishing the efficiency of the different contexts to approach words and to reduce understanding mistakes.) The results of the experiment show that the adaptation process carried out by the message issuer is returned, once decoded, by the receiver who has arranged a great lot of perceptive strategies intended, all of them, for the understanding of the message. The main conclusion of this work is that the guide exercised by the listener during the integration processes and its adaptation to the signal, is somehow relative due to the complexity of the analysis carried out in each perceptive stage. The information of the signal should be enough to start the top-down processes; however, such information does not only come to the global strategy level of the signal, (that is, to the phonetic intelligibility) but it also includes those different linguistic aspects present when shaping a message. All this to somehow successfully guarantee the working of the different analysis procedures.
This document abstract is also available in .
Bibliographical Information:

Advisor:Llisterri i Boix, Joaquim

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:428 departament de filologia espanyola

ISBN:

Date of Publication:11/26/1998

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.