Details

Memòria als mercats financers: una anàlisi mitjançant xarxes neurals artificials, La

by Sorrosal Forradellas, María Teresa

Abstract (Summary)
RESUM: La memòria, dins del context financer, és un concepte ambigu que requereix la distinció entre diverses accepcions. La primera noció sorgeix en el marc economètric com a crítica de la hipòtesi dindependència entre observacions duna variable en una sèrie temporal de naturalesa financera i es defineix com una relació funcional entre retards duna mateixa variable. Nosaltres lanomenem memòria-dependència. De lanàlisi tècnica obtenim una segona accepció a la que ens hi referim com memòria-patró. La tercera hipòtesi postulada a la teoria de Dow és la de que els preus dels actius financers, i generalitzant els mercats financers, tenen memòria. En aquest sentit, sinterpreta com una repetició de les mateixes figures o patrons en levolució de les cotitzacions dun actiu, conseqüència del manteniment dunes mateixes pautes dactuació per part dels inversors dun mercat. La insuficiència daquestes dues nocions per recollir la totalitat de les influències del passat sobre el comportament dels mercats financers, duu a ampliar el marc teòric amb una tercera definició, la Memòria Collectiva. Lexpressió prové de làmbit sociològic i destaca la naturalesa social dels records. Lentenem com el conjunt de coneixements, regles i patrons de comportament que són compartits pels membres dun collectiu, un mercat financer per exemple, homogeneïtzant les representacions del passat per a obtenir avantatges en el futur. Leconometria ha desenvolupat models dajust a sèries temporals amb memòria-dependència, i lanàlisi tècnica posseeix un instrumental per detectar la repetició de patrons gràfics. Cal, doncs, una metodologia per tractar de forma qualitativa, però també quantitativa, la memòria collectiva en el món financer. La nostra proposta són les xarxes neurals artificials. Duna banda, la seva estructura inspirada en el sistema neural biològic les fa adequades per a la modelització de la memòria. Per un altre costat, la seva flexibilitat i multifuncionalitat permet dissenyar xarxes específiques que sadapten a gran quantitat dentorns, circumstàncies i problemes. Així, les xarxes neurals artificials esdevenen una metodologia capaç de recollir els efectes de la memòria collectiva, però també poden aplicar-se per a la detecció i anàlisi de la memòria-dependència i memòria-patró, homogeneïtzant lestudi de la influència del passat en un mercat financer i facilitant la comparació entre les diferents accepcions de memòria. En concret, hem aplicat les xarxes multiperceptró amb algorisme daprenentatge back-propagation a lanàlisi de la memòria-dependència i la seva comparació amb la memòria collectiva en levolució de l´índex Dow Jones Industrial Average als mesos doctubre. Hem optat per les xarxes ART (Adaptive Resonance Theory), per la seva capacitat en el reconeixement de patrons i adaptació a entorns oberts, com a instrument per al tractament de la memòria-patró, també en levolució del Dow Jones. Finalment, larquitectura dels mapes auto-organitzatius de Kohonen els fa adequats per lanàlisi de la memòria collectiva, mitjançant lordenació espacial dun conjunt de patrons en funció de la similitud entre llur característiques en un mapa bidimensional. La trajectòria dels patrons en el mapa informa de la seva evolució històrica i per tant, de laprenentatge, i la seva situació relativa permet la comparació entre ells. Hem aplicat els mapes de Kohonen a lestudi de lefecte octubre als mercats espanyol, francès i nord-americà, i al cas de lefecte eleccions generals en levolució de les cotitzacions dalgunes accions de lIbex-35. Els resultats obtinguts són que no existeix efecte octubre ni des de la perspectiva de la memòria-dependència ni tampoc considerant la memòria collectiva; que sí és possible detectar patrons o climes mitjançant les xarxes ART; i que lefecte eleccions generals juntament amb laprenentatge dels inversors són fenòmens que es posen de relleu quan considerem la memòria collectiva en els mercats financers.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Ramírez Sarrión, Didac

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:matemàtica econòmica financera i actuarial

ISBN:

Date of Publication:06/07/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.