Details

Competència, ús i actituds lingüístics a Viladecans: Els alumnes de 8è. d'E.G.B. del curs 1996/97

by Pastor Pujadó, Montserrat

Abstract (Summary)
RESUM TESI DOCTORAL: Lestudi se centra a Viladecans, vila de l´àrea Metropolitana de Barcelona, i incideix sobre una població formada majoritàriament per immigrants darreu de L´Estat espanyol Aquesta recerca es proposa dos objectius fonamentals: a) Analitzar la competència, lús i les actituds lingüístiques dun grup d´escolars fills d´immigrants, la majoria dels quals han rebut classes de català però mai han fet immersió lingüística. Aquests estudiants estudiàven vuitè d´EGB en escoles públiques i privades de Viladecans el curs 1995/96. b) Estudiar la competència, lús i les actituds lingüístiques dels fills/filles de les unitats familiars formades per un dels progenitors nascut a l´àrea de llengua catalana i l´altre a fora. Aquest treball és de caire descriptiu a la primera part (competència, ús i actituds ) i de caire exploratori a la segona (factors del procés). Partim fonamentalment de les dades contestades pels alumnes al llarg de lenquesta que els vam administrar. Sanalitzen les actituds lingüístiques, les espectatives de futur en la utilització del català, les preferències i normes dús entre catalanoparlants i castellanoparlants, la normalització lingüística, el sentiment nacional i les creences sobre el futur lingüístic a Catalunya. Sinvestiga en quines situacions usen el català i en quines el castellà en el seu comportament quotidià. Sintenta demostrar si les relacions personals determinen les pautes dús lingüístic dels nens /nenes i, per altra banda, comprovar si els nois/noies tendeixen a seguir la mateixa regla a lescola, entre ells i a casa. Investiguem, quin ús fan del català una mostra de 249 alumnes de cinc escoles i barris diferents que han estudiat assignatures en català, i el català com assignatura, però no han fet l`aprenentatge de la lectoescriptura en català. El procés que es va seguir fou: 1) entrevistes individuals 2) converses entre grups de vuit/deu alumnes previament entrevistats, i 3)enquestes administrades a tota la mostra. Lenquesta estava subdividida en quatre grans apartats a) dades generals, b) dades familiars c) dades individuals d) actituds Resultats de la investigació Els resultats reflecteixen en cert grau, la realitat lingüística de Viladecans Majoritàriament la població enquestada ha nascut a Catalunya lany 1982. La majoria dels seus progenitors són de fora de Catalunya, arribats a Viladecans bàsicament per la bona oferta d´habitatges, la proximitat a Barcelona i les zones industrialitzades que l´envolten. Aquesta gran migració que ha rebut Viladecans s´ha adaptat al poble per poder treballar i viure. El volum de la població desplaçada ha estat tan important que ha arribat a superar la població autòctona. Els progenitors de la mostra parlen entre ells en castellà en un 78% i només un 9% ho fa en català Els enquestats diuen en un 88% que entén i parla en català. Lús lingüístic, és major en algun àmbit concret com ara la classe de català , però és molt menor en àmbits informals com ara amb els companys i amics amb qui es relacionen. En general, no s´hi troben actituds negatives vers el català. Però tot i que la majoria pensa que a Catalunya s´ha de saber el català, un 73% de la mostra no està d´acord amb l´oficialitat única del català. Comparant el grup mixt amb el grup d`immigrants no s`han trobat diferències importants. Per tant, es podria dir que el lloc de naixement dels progenitors no seria rellevant, ja que estem parlant de segones generacions. En quant als factors del procès, lescola és determinant a lhora de laprenentatge del català.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Bastardas Boada, Albert

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:lingüística general

ISBN:

Date of Publication:07/28/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.