Details

Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer : Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser

by Segerkvist, Per-Arne

Abstract (Summary)
De Internetbutiker som skapades under senare delen av 1990-talet, präglades av snabb etablering och deras övergripande mål var att ta så stora marknadsandelar som möjligt. Detta högt prioriterade krav på snabbhet var en av anledningarna till att dessa företag ofta tog hjälp av partners för att sköta delar av verksamheten. På detta sätt skapas LPDJLQlUD RUJDQLVDWLRQHU, som via webben erbjuder varor och tjänster till sina kunder. Dessa företag fokuserar på sin kärnkompetens och låter denna kompletteras med andra externa aktörers kompetenser. För att lyckas måste man erbjuda sina kunder minst samma priser, kvalitet och service som en traditionell butik, vilket kräver en verksamhet med hög processeffektivitet- och kvalitet. Denna avhandling fokuserar på vilka faktorer som är avgörande för att dessa önskvärda effekter ska kunna uppnås, vilket också innebär att brister och problem kommer att beröras. I två fallstudier har studerats hur dessa imaginära organisationers olika informationssystem, och den informationssystemarkitektur de bildar, stödjer affärsprocessen i syfte att nå önskvärda effekter. Organisationernas aktörer, och den aktörsstruktur de bildar, har också studerats för att klargöra stöd till affärsprocessen. Studiens resultat visar att samverkan mellan den imaginära organisationens informationssystem och aktörer är av central betydelse för att nå dessa effekter. Den visar också på problem som finns i detta sammanhang. För att uppnå denna goda samverkan mellan informationssystem krävs en hög kvalitet i densamma, något som också är av stor vikt för att uppnå förtroende och tillit i den samverkan som sker mellan aktörer inom den imaginära organisationen. För att nå en hög förändringsbarhet och följsamhet i den imaginära organisationens processer, är det nödvändighet att fokusera på systemstrukturering, både intern och extern. Studien pekar också på de rationaliseringseffekter som kan uppnås genom ett högt utnyttjande av modern informationsteknik. 1\FNHORUG
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:TECHNOLOGY; Information technology; Computer science; Computer science; Datavetenskap; Internetbutiker; imaginära organisationer; informationssystem; systemstrukturering; rationaliseringseffekter; modern informationsteknik

ISBN:91-7373-057-2

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.