Details

Webbaserade affärsprocesser : möjligheter och begränsningar

by Lindberg, Henrik

Abstract (Summary)
Dagens litteratur kring området webbaserade affärsprocesser är ofta möjlighetsinriktad och framtidsorienterad. Det finns således en risk för att litteraturen ger en alltför ensidig bild av forskningsområdet. För att söka erhålla en mer nyanserad bild av området ställer jag mig den övergripande forskningsfrågan: Vilka möjligheter och begränsningar medför webbaserade affärsprocesser? För att besvara denna fråga används en triangulerande ansats och förutsättningslösa empiriska studier, för att undvika blockerande förförståelse. Jag genomför två fallstudier på företag vilka båda bedriver handel mot konsumentledet uteslutande via Internet. Fallstudieföretagen är NetShop och BuyOnet, där NetShop är anonymiserad. Dessa fallstudieföretag har valts så att de skiljer sig på ett flertal punkter för att erhålla ett komparativt analysmaterial. Den kanske främsta skillnaden är att NetShop säljer en fysisk produkt och BuyOnet en digital produkt. Metodologisk inspirationskälla är grounded theory, men datainsamling och dataanalys utförs med stöd av generiska teorier. Som stöd för dataanalysen har jag även utvecklat ett informationssystem. Inledningsvis analyseras producenten med avseende på dess förutsättningar och hur den webbaserade affärsprocessen genomförs. Därefter kartläggs det webbaserade affärsgörandets effekter genom att kunders förfrågningar och producentens svar analyseras. För respektive fallstudie analyseras också vilka möjligheter och begränsningar som det webbaserade affärsgörandet medför. Resultaten från fallstudierna jämförs därefter med avseende på framkomna aspekter. För att söka erhålla ett mer generellt resultat med avseende på webbaserade affärsprocessers möjligheter och begränsningar förs avslutningsvis en resultatdiskussion med utgångspunkt tagen i teori. Resultatet karakteriseras som empiri- och teorigrundade tendenser. Bland resultaten utmärker sig den webbaserade affärsmodellen, verksamhetskarakteriserande kategorier och olika webbaserade aspekters möjliggörande och begränsande relationer till varandra. Arbetet har bedrivits med finansiellt stöd från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:TECHNOLOGY; Information technology; Computer science; Datavetenskap; Datavetenskap; webbaserade affärsprocesser; dataanalys; informationssystem

ISBN:91-7219-874-5

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.