Details

Vulkankullar och fängelseträd : En kvalitativ studie om barns beskrivningar kring förskolans utemiljö Volcanohills and prisontrees : A qualitative study about children´s descriptions around the preschool´s outdoor environment

by Antonsson, Katariina; Johansson, Hanna; Torbjörnsson, Josefin

Abstract (Summary)

Syftet med studien är att utifrån barns beskrivningar presentera hur förskolegården inspirerar till lek, lärande och fantasi. De frågeställningar som valts är:

*

Vilka aktiviteter utövas på förskolegården?

*

Hur främjar förskolegården till lek, lärande och fantasi?

I studien har vi valt att ha Vygotskij som förgrundsgestalt eftersom hans idéläror tar upp mycket kring lek , lärande och fantasi. För att få frågorna besvarade gjordes gruppintervjuer med barn på två förskolor.Vi gick även en rundvandring på förskolegårdarna tillsammans med barnen, då även observationer utfördes. Barnen beskrev och visade vad de lekte på de olika platserna på gården.

I resultatet framgår det att på förskolegårdarna utövades det många fantasifulla lekar så som bageri-, brandmans- och djurparkslekar. Något annat som framkom utifrån barnens utsagor var att det förekom regel- och konstruktionslekar. Lek, lärande och fantasi var en stor del av barnens aktiviteter på förskolorna. Leken främjas genom förskolegårdarnas mångfald och variationsrika miljö genom att de olika platserna talar om för barnen vad de kan leka där. Barnen reflekterade kring sitt eget lärande där fokus låg på det sociala samspelet. Fantasin visades i barnens handlingar och berättelser där uttryck som vulkankulle och fängelseträd nämndes.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:förskola förskolegård lek lärande fantasi children barn

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.