Details

Vinstintressets betydelse för patientnyttan inom akutsjukvården : En jämförande studie av kvalitetsarbetet på Capio S:t Görans sjukhus och Landstingets avdelning Beställare Vård

by Bakos, Karl

Abstract (Summary)

Under en längre tid har en allmän debatt förts om hur den svenska sjukvården ska vara utformad för att kunna bibehålla en hög kvalitet samtidigt som det råder brist på resurser. Utveckling har i Sverige gått mot en ökad konkurrensutsättning av sjukvården. Men i och med de privata vårdgivarnas entré har även ett vinstintresse förts in i den offentligt finansierade sjukvården. Vad denna uppsats avsett att utreda är huruvida det finns en motsättning mellan det privata vårdföretagets vinstintresse och en fortsatt prioritering av patientnyttan inom sjukvården. Undersökningen är uppbyggd som en kvalitativ av Capio S:t Görans sjukhus AB. Fokus i studien har varit att undersöka hur Capios vinstintresse påverkar patientfokuseringen i praktiken, utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Beställare Vård, som representant för den offentliga vården, används som referensobjekt. Studien bygger på både förstahands- och andrahandsdata. Andrahandsdata består av en litteraturstudie av sjukvårdsmarknaden samt vinstintressets betydelse för företaget och kvaliteten. Undersökningen består av både förstahands- och andrahandsdata. Till grund för analysen ligger intressentmodellen och modellen för aktieägarvärdet, som beskrivs i teoridelen. Resultatet av undersökningen visar att vinstintresset inte på ett observerbart sätt får någon betydelse för Capio S:t Görans sjukhus, och dess patientfokusering. Både Capio och Beställare Vård arbetar på ett medvetet och grundligt sätt med mätning, uppföljning och kvalitetssäkran av vården. Indirekt är det landstinget, som huvudman för vården, som reglerar vårdkvaliteten via avtalen. Landstinget får i egenskap av enväldigt inköpare av vårdtjänster, en stor inverkan på Capios mål- och strategiarbete. Eftersom allmänintresset är så stort inom sjukvården blir intressentpåverkan extra stark och det är därför en nödvändighet för ett företag som verkar långsiktigt på denna marknad att ständigt ha patienterna i första rummet. Vad det vinstdrivna vårdföretaget däremot kan bidra med är en drivkraft att effektivisera och utveckla verksamheten. En reglering av vinstintresset inom sjukvårdsområdet skulle därför innebära att denna drivkraft hämmas.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.