Details

Vinst nu eller senare? : En studie hur företag intäktsredovisar sin entreprenadverksamhet

by Gustafsson, Sandra; Kindlund, Petter

Abstract (Summary)

Rubrik        Vinst nu eller senare? – En studie hur företag intäktsredovisar sin entreprenadverksamhet

Problem      Intäktsredovisning är ett av de mest problematiska områden som normsättare och praktiker har att handskas med idag. Detta beror på många anledningar, men framförallt råder det en ovisshet för hur intäktsredovisningen ska gå till. IASB har utvecklat standarderna IAS 18 Intäkter samt en specialiserad intäktsredovisning via IAS 11 Entreprenadavtal, som vägledning för företagen. Kraven som finns i dagens regelverk är dock komplexa och relativt öppet formulerade. Detta har lett till att egna former av praxis råder och praktiker gör egna tolkningar av hur redovisningen ska göras, vilket i sin tur har förstärkt den osäkerhet som råder kring intäktsredovisning. Detta leder oss in på vår problemformulering:

Hur tolkar företag med entreprenadverksamhet de öppna reglerna i IAS 11 och hur agerar de praktiskt kring dess problematik och komplexitet i sin intäktsredovisning? Samt, vad påverkar dem i deras tillämpning och beslut??

Syfte          Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur företagen tolkar de ramar som finns i IAS 11. Detta gör vi bland annat genom att kartlägga hur företagen praktiskt agerar i spelrummen mellan reglerna samt vad som påverkar deras beslut. Vidare avser vi att undersöka huruvida de beaktar redovisningens grundprinciper och kvalitativa egenskaper i sin intäktsredovisning.

Teori           Teorikapitlet har sin utgångspunkt från problembakgrunden och består av historik kring redovisning, redovisningens grundprinciper, intäktsredovisning, intäktsredovisning av entreprenaduppdrag samt redovisningens kvalitativa egenskaper.

Metod        Studien är av kvalitativ karaktär och genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer där respondenterna bestod av börsnoterade företag som arbetar med entreprenaduppdrag och således använder IAS 11.

Resultat         Våra samlade intryck utifrån den ställda problemformuleringen är att företag med entreprenadverksamhet anser att dagens regelverk fungerar väl. Det viktigaste för företag med entreprenadverksamhet är att ge en rättvisande bild av intäkterna samt att successiv vinstavräkning görs för företagens intressenter med betoning för interna intressenter.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:intäktsredovisning business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.