Details

Vilken b?belförankring har tr??nighetsläran? : En ?ntervjuund?rsökning med fyra aktiva b?belbrukare

by Ohl???n, L?tt?

Abstract (Summary)

Syftet med denna uppsats är att få en bild av hur djupt troende människor idag, med olika trosengagemang, uppfattar treenighetens bibelförankring. Frågorna som är relevanta för min intervjuundersökning är följande:

* Jesu gudomlighet är något centralt för de kristna, om Kristus inte var gudomlig kan han inte frälsa människan menade kyrkofader Athanasius, men finns det bibelstöd för Jesu gudomlighet i NT enligt informanterna?

* Treenighetsläran definierar Gud som Treenig i bemärkelsen tre personer (hypostaser) i ett väsen, (ousia) hur överensstämmer detta med Bibelns sätt att tala om Gud enligt informanterna?

* Går det att utläsa i Bibeln att den Helige Ande är en tredje person i gudomen, vid sidan om Fadern och Sonen enligt informanterna?

* Presbytern (prästen) Arius menade att Sonen är underordnad Fadern, hur motiverar man med bibelstöd hierarkin eller avsaknaden av densamma mellan Fadern och Sonen enligt informanterna?

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bibel bibelbruk bibelanvändning treenigheten treenighetsläran trosbekännelse kyrkofäderna religion theology religionsvetenskap teologi faith and reason tros och livsåskådningsvetenskap psychology of religionspsykologi church history kyrkohistoria dogmatics with symbolics dogmatik med symbolik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.