Details

Vidaus prekybos pramon?s raida tarp Baltijos valstybi?

by Bernatonyt?, Dalia

Abstract (Summary)
Lietuva, Latvija ir Estija – mažos šalys, tod?l j? ekonomikos pl?tra didele dalimi priklauso nuo užsienio prekybos. Užsienio prekybos vystymas skatina ?kio strukt?rinius poky?ius, padeda šalies gamintojams užmegzti glaudžius ekonominius ryšius su kit? šali? verslininkais, geriau prisitaikyti prie rinkos s?lyg?. Statistini? duomen? analiz? rodo, kad prekyba pramon?s viduje vaidina pagrindin? vaidmen? Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio prekyboje. Nustatyta, kad pastaraisiais metais Lietuvos preki? išvežimas ? Latvij? ir Estij? ir preki? ?vežimas iš Latvijos ir Estijos padid?jo. 2007 m. preki? išvežimas ? Latvij? sudar? 12,9%, o ? Estij? -5,8% bendrojo Lietuvos eksporto, o preki? ?vežimas iš Latvijos ir Estijos atitinkamai -5,5% ir 3,7% bendrojo Lietuvos importo. Palyginus su 2001 m., preki? išvežimas ? Latvij? ir Estij? padid?jo atitinkamai 240,5% ir 422,2%; o preki? ?vežimas iš Latvijos ir Estijos – atitinkamai 858,2% and 799,6%. Tod?l iškyla aktuali problema – ?vertinti prekybos pramon?s viduje tarp Baltijos valstybi? vystymosi reikšm? dabartin?mis s?lygomis.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:

School Location:

Source Type:Master's Thesis

Keywords:Importas Eksportas Baltijos šalys

ISBN:

Date of Publication:03/12/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.