Details

Vi får skylla oss själva... : En undersöknng om ungdomars val

by Ågren, Alexandra

Abstract (Summary)
SammanfattningSyftet med uppsatsen är att undersöka sista årets gymnasieelevers val. Uppsatsen utgår från tre frågor. Hur beslutsprocessen ser ut, om någon person påverkat till beslut och att se beslut från ett samhälls-och skolperspektiv.Undersökningens resultat utgjordes av tre teman: Personer som påverkar till beslut och ”modernitetens följder” och analys av interaktionen av fokusgrupperna. Eleverna val tyder på att de känner en viss tillit till personer i sin närhet så som familj och vänner. Framförallt har föräldrar en stor roll i beslutsfattandet. Det andra temat ”modernitetens följder”, innefattar att dagens samhälle står för möjligheter men även risker som kan vara orsaker till de val som människor gör. Det jag kom fram till var att kategorin bred utbildning kan ses som en trygghet då framtiden är oviss i och med arbetslöshet. Även kategorin det egna ansvaret kom fram som en röd tråd i undersökningen. Eleverna såg det egna ansvaret som en självklarhet där de ansåg att det krävdes att de skulle vara aktiva, ta eget initiativ för att få jobb men också för att välja utbildning. Frågan om beslutsprocessen kom in i den avslutande diskussionen, och blev den sammanställningen av de andra frågorna. Begreppet livspolitik används för att få en helhet i beslutsprocessen.Det tredje temat utgick ifrån hur metoden fokusgrupper tillämpades och blev en viktig del i analysdelen. Mitt resultat frågesatte om alla personer kan ingå i fokusgrupper eller om det krävs ett visst intresse och engagemang. Detta då en av grupperna hade svårigheter till dialog, vilket ledde till att en klass analys användes
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Karlstads universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:02/13/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.