Details

"Vem släppte ut robothundarna?!" : - En studie om barns spontana musicerande. "Who let the dogs out?!" : - A studie of childrens spontaneous musicmaking

by Mejsholm, Sofie; Flensburg, Hanna; Eklöf, David

Abstract (Summary)

Vi har valt att studera barns spontana musicerande för att se vilken/vilka funktioner/syften den har och vilka faktorer som påverkar det spontan musicerande, samt vid vilka situationer den fö-rekommer. Vi har valt att begränsa oss genom att observera barn i 6-9 års ålder, på tre olika skolor, i tre veckor under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att få veta vad pedago-gerna har observerat har vi även gjort kompletterade intervjuer med dem.

Vi har sett att varje tillfälle till spontanmusicering är påverkat av ett flertal faktorer, som vad barnen för stunden håller på med och vilken sinnesstämning de befinner sig i. Vårt huvudresul-tat har varit att glädje är en av de starkast påverkande faktorerna för barns spontana musiceran-de. De situationer och funktioner där spontanmusicerandet genereras är skiftande men vi har sett användningsområden som tidsfördriv, socialt umgänge, kinesestetiskt mm.

Av intervjuerna med pedagogerna har vi fått fram att de inte har trott att spontanmusicering fö-rekommer i särskilt stor utsträckning men att samtliga pedagoger ändå är eniga om att spontan-musicerandet är viktigt och utvecklande för barnen. På vilket sätt det är viktigt och utvecklande är pedagogerna dock inte helt eniga om.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:musik sång spontansång spontanmusicering barn förskolebarn förskola skola education pedagogik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.