Details

Variabilitat i patrons funcionals en els sistemes tècnics de mode 2. Anàlisi de les deformacions d'ús en els conjunts lítics del Riparo Esterno de Grotta Paglicci (Rigano Garganico, Foggia), Aridos (Arganda, Madrid) i Galeria-TN (Atapuerca, Burgos)

by Ollé Cañellas, Andreu

Abstract (Summary)
RESUM La tesi que porta per títol Variabilitat i patrons funcionals en els sistemes tècnics de mode 2. Anàlisi de les deformacions dús en els conjunts lítics del Riparo Esterno de Grotta Paglicci (Rignano Garganico, Foggia), Áridos (Arganda, Madrid) i Galería-TN (Sierra de Atapuerca, Burgos), està centrada en lestudi de la funció dels instruments lítics i en com aquestes dades poden aportar informació sobre la variabilitat tècnica dels conjunts acheulians. El treball consta de dues parts ben diferenciades. La primera està dedicada als aspectes metodològics, que inclouen el marc teòric del nostre sistema danàlisi (el Sistema Lògic Analític), els plantejaments bàsics de lestudi funcional (amb especial èmfasi en la utilització del Microscopi Electrònic de Rastreig MER- com a tècnica donservació), lexplicació de les bases del nostre programa experimental, i un apartat amb un estat de la qüestió sobre els principals aspectes relatius a la interpretació de les deformacions dús en instruments arqueològics. A continuació, presentem detalladament lexperimentació portada a terme i els resultats obtinguts, per acabar amb el plantejament dun model interpretatiu dels processos de desgast en objectes lítics. A la segona part, donem pas a la presentació dels jaciments acheulians estudiats: el Riparo Esterno de Grotta Paglicci, els dos conjunts dÁridos, i, finalment, el de Galería-TN. En cadascun dels capítols corresponents sofereix una presentació general del jaciment i una descripció global del conjunt lític, i es mostres i discuteixen els resultats funcionals obtinguts, per acabar amb una recapitulació i unes conclusions específiques per a cada cas. Abans de presentar les conclusions, incloem un capítol de discussió, on es valoren els resultats de lanàlisi funcional, es confirma la viabilitat daquest tipus destudi, es comparen els resultats obtinguts en els diferents jaciments analitzats i es mostra de quina forma aquestes dades permeten afrontar el tema de la variabilitat tècnica acheuliana. A les conclusions, en primer lloc, recollim els principals avenços metodològics fruit de la nostra recerca. Confirmem la possibilitat de reconèixer accions i activitats realitzades amb eines antigues a través de lestudi mitjançant el MER del desgast, assenyalem la importància de disposar dun ampli programa experimental, i proposem un model interpretatiu segons el qual lesmentat desgast sexplica per fenòmens bàsicament atricionals, en els quals la deformació plàstica dels materials lítics hi està plenament contemplada. Quant als resultats arqueològics, shan identificat bàsicament activitats relacionades amb la carnisseria, però també amb el tractament de la pell i accions sobre matèries vegetals. Les dades obtingudes han permès avançar en la interpretació de les ocupacions humanes que generaren el registre de cada jaciment estudiat, així com explicar part de la variabilitat tècnica present en els conjunts de mode 2, en funció de les característiques de lenclau on es localitza el jaciment (aire lliure, abric o cova), de la immediatesa dels recursos lítics i alimentaris, de les activitats portades a terme i de la planificació tècnica reflectida en el registre arqueològic. Concloem la tesi amb la proposta de futures línies de recerca relacionades amb lanàlisi funcional deines de pedra, com són lavenç en el model interpretatiu de la deformació de materials lítics (mitjançant la realització dexperiments que permetin quantificar satisfactòriament els processos observats), el tractament estadístic de les variables considerades essencials, i el plantejament de protocols destudi on es combinin lanàlisi del desgast amb el de residus.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Carbonell i Roura, Eudald

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament d història i geografia

ISBN:

Date of Publication:02/06/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.