Details

Var är hemma och var är borta? : En etnologisk studie av assyriers/syrianers förhållande till hemlandet

by Ekholm, Maria

Abstract (Summary)
Uppsatsen behandlar folkgruppen assyrier/syrianers upplevelser och erfarenheter av livet i diaspora i allmänhet och förhållande till hemlandet Turabdin i synnerhet. Fenomenet hemlandet utgör uppsatsens centrala tema. Vad betyder hemlandet och vad ges det för innebörd? Svaren på dessa frågor har jag funnit i de artiklar, insändare, reportage och dikter som jag studerat i tidskrifterna Hujådå och Bahro Suryoyo. Uppsatsens syfte är att belysa livet i diaspora och dess komplexitet utifrån assyriers/syrianers egna beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter av livet i Sverige. Upprätthållandet av hemlandet visar sig fylla både en politisk och en existentiell funktion. Hemlandet är diasporans fundament och sammanhållande länk. I min studie framgår det att man inte kan tala om en enda enad assyrisk/syriansk diaspora där samtliga medlemmar av folkgruppen upplever sin livssituation på ett likartat sätt, utan att det snarare handlar om flera olika diasporor. Nyckelord: Assyrier, Syrianer, Migration, Diaspora, Livsvärlden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund, syfte och frågeställningar 1 Avgränsning 2 Teoretiska utgångspunkter 2 Material och metod 5 Källkritik och reflexivitet 6 Disposition 7 2. BAKGRUNDSFAKTA Assyriernas/syrianernas historia i korta drag 8 Flytten till Sverige 11 3. ERFARENHETER AV LIVET I DIASPORA Föreningsverksamhet 13 Tre generationer 17 I det svenska samhället 19 Två livsvärldar 21 4. HEMLANDET Bilden av hemlandet 24 Var är hemma och var är borta? 27 Borta bra men hemma bäst? 30 Att flytta hem igen 32 Migrationens dilemma 36 5. DIASPORA, GEMENSKAP OCH IDENTITET 37 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING Otryckta källor 41 Tryckta källor 42 Övriga tryckta källor och litteratur 42
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.