Details

Valutariskhantering under volatila förhållanden Currency Risk Management during Volatile Conditions

by Berglund, Erik; Bäckius, Björn

Abstract (Summary)

Allteftersom svenska företag utökar sina verksamheter på den globala marknaden uppstår nya möjligheter men även nya risker. De flesta länder har nu ett rörligt växelkurssystem vilket lett till att företagens valutarisker ökat. Volatiliteten på valutamarknaden har under de senaste åren ökat i omfattning vilket ökar betydelsen av fungerande valutariskhantering.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vissa svenska multinationella företag hanterar sina valutarisker och om det har förändrats i tider av hög volatilitet på valutamarknaden och förändrat konjunktursläge.

* Hur identifierar och hanterar företag sina valutaexponeringar?

* Vilka faktorer inverkar på ett företags valutariskhantering?

* Förändras valutariskhanteringen vid ökad volatilitet på valutamarknaden och förändrat konjunkturläge?

I uppsatsen har vi använt oss utav en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt synsätt för att uppnå en djupare förståelse av ämnet och på grund utav att uppsatsens syfte kräver en metod som möjliggör för oss författare att förstå tankesättet bakom handlingarna. Vi startade med att samla in sekundärdata för att skapa en teoretisk referensram att använda som bas att utgå våra intervjuer ifrån och analysera datan.

Slutsatserna vi som uppsatsskrivare kommit fram till av studien är att den ökade volatiliteten påverkat valutariskhanteringen och intresset av valutariskhantering ute på operativ nivå i företagen ökat. Uppsatsen visar även på att det osäkra marknadsläget lett till att företagen minskat säkringsnivåerna på deras exponeringar för att undvika att bli översäkrad.

Vi anser att det vore intressant att använda sig av ett större urval företag (alternativt att fokusera branschvis) ur en längre tidsperiod. Det har även uppkommit frågor under uppsatsen gång som vi inte kunnat gå in närmare på, exempelvis hur företagen arbetar med den ekonomiska exponeringen. Även en studie som närmare undersöker IAS 39s påverkan på företagens valutariskhantering vore intressant.

Uppsatsen har bidragit till ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar valutariskhanteringsarbetet och hur valutariskhanteringen förändras under volatila och mer osäkra förhållanden.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:currency risk management volatility exposure valutariskhantering volatilitet exponeringar valuta

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.