Details

Valutarisker och Valutahantering inom Svenska Internationella Företag : Exemplen Lindab och Sandvik

by Hallberg, Magnus; Söderlund, Lena

Abstract (Summary)

Då globaliseringen av världens länder är mer utbredd än någonsin och fri rörlighet av kapital, varor och arbetskraft existerar mellan många europeiska länder finns det stora möjligheter för internationella företag. Allt fler företag väljer att etablera sig utanför sin inhemska marknad, och för dessa finns inte bara möjligheter utan även ytterligare risker som måste hanteras. Valutarisk är en av de risker som företagen måste beakta då de etablerar verksamheter utanför hemlandet.

Syftet med denna studie var att undersöka vilka risker som stora svenska företagen med verksamhet på flera marknader är utsatta för, och hur företagen väljer att arbeta för att hantera dessa. Vi vill sedan jämföra hur det ser ut i verkligheten med vad teorin säger om området. En del av vårt syfte har varit att utreda om den pågående ekonomiska krisen har påverkat graden av riskexponering, och om företagen tar till ytterligare åtgärder eller alternativa metoder för att hantera detta.

Vi har i vår studie valt att använda oss av en kvalitativ metod och genomfört den i form av djupgående telefonintervjuer med de studerade företagen Lindab och Sandvik. Våra respondenter är ansvariga för respektive företags treasury-enhet, vilket är den avdelning där företagets valutaexponering hanteras.

Slutsatser från studien visar bland annat på:

* Företagen anser att valutarisker existerar och är en faktor som måste beaktas.

* Transaktionsexponeringen är den överlägset mest uppmärksammade och hanterade risken hos studieföretagen.

* De studerade företagen är medvetna om omräkningsexponeringen, men väljer att inte hantera den.

* Interna och externa metoder används för att hantera valutarisker. Netting och matchning är de interna metoder som används mest frekvent. Terminer är den överlägset vanligast förekommande externa metoden.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:valutarisk valutahantering derivat business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.