Details

Val av gårdsmäklare och genom vilka kanaler det passerar

by Jonsrud, Kenneth; Gustafsson, Johnny

Abstract (Summary)

Vårt examensarbete är en undersökning av vad det är som påverkar köpare och säljare att välja vilken mäklare man vill ha för att köpa eller sälja lantbruksfastigheter. Det har också varit vår avsikt att försöka utröna vilka kanaler som kan vara påverkande för valet. För att få en bredare uppfattning har vi valt att göra enkätundersökningar som sedan har ställts samman och redovisas i denna rapport. De målgrupper vi har skickat enkäter till är banker och revisionsbyråer samt säljare och köpare av jordbruks- och skogsfastigheter. Bankernas och revisionsbyråernas enkäter har vi distribuerat via e-post för rationellaste hantering. Antalet enkäter har uppgått till 90 varav vi inte kunnat leverera till 8 angivna email-adresser. Den svarsfrekvens som uppnåtts från dessa respondenter är 48,6 procent, vilket vi anser ger en täckande bild av denna grupps tankar och handlanden vid en förmedling. De andra målgrupperna, säljare och köpare inom ett begränsat område, har fått fysiska enkäter med ett tiotal frågor att besvara. Av ekonomiska skäl har dessa fått utsträcka sig till Skara, Falköping, Tidaholm, Vara och Skövde kommuner inom Västra Götaland där vi har haft tillgång till 247 överlåtelser genom lantmäteriets fastighetsprislista med överlåtelser som skett under tiden 2005-01-01 till 2006-03-31. Eftersom ganska många överlåtelser sker inom familjer genom generationsväxlingar, är det många som faller bort i undersökningen. Vi har också valt att inte skicka enkäter där dödsbon har angivits som överlåtare. Den fastighetstyp som varit föremål för våra enkäter är typkod 120. I det urval som vi tagit ut har vi fått fram 84 fastigheter med ett K/T-tal mellan 1,4 och 5,7. Genom sökning på Eniro har vi fått fram adresserna till 54 överlåtare och 79 förvärvare, alltså en total undersökningsgrupp på 133 intressenter. Svarsfrekvensen på dessa grupper uppgår till 46,6 procent. En påminnelse har utsänts till alla som dröjt med sina svar.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fastighetsmäkleri jordbruksfastigheter

ISBN:

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.