Details

Vad avgör vid valet av transportlösning? : - En kvalitativ studie med fokus på containertransporter

by Renström, Erik

Abstract (Summary)

 

Bakgrund

Systemet för containertransporter karaktäriseras utav stora omlastningshamnar som fungerar som

hubbar för containertrafik från omkringliggande områden. Mindre fartyg och järnvägsförbindelser

anpassade för containertransport trafikerar dessa områden och kallas för feedertransporter. Det har

givit en möjlighet för exportinriktade företag i dessa områden att skicka sitt gods i mindre volymer

per sändning med bibehållen servicegrad. För att feedertransporter ska trafikera dessa områden

krävs det att många företag skickar sitt gods i container.

Det är alltså av stor vikt att många företag använder container som lastbärare. För att användandet

av container som lastbärare ska öka är det därför intressant att undersöka hur exportföretag

resonerar när de väljer transportlösning och hur det påverkar transporter med container.

Problemformulering

Vad är avgörande när företag väljer transportlösning och hur påverkar detta användandet av

containertransporter?

Syfte

Syftet med studien är att identifiera ett antal områden som påverkar valet av transportlösning och

undersöka hur olika företag värderar dessa. Med detta vill jag öka förståelsen kring de områden som

företag ser som viktiga när de väljer transportlösning och hur detta kan påverka ett specifikt sätt att

frakta gods.

Avgränsning

Studien är avgränsad till tillverkande exportföretag i Umeå regionen.

Val av metod

Studien behandlar hur företag resonerar kring ett antal områden och eftersom jag vill få en ökad

förståelse för detta så passar en kvalitativ forskningsmetod för denna studie. Studien utgår ifrån att

respondenterna ser valet av transportlösning på ett för dem unikt sätt, dels för att de är unika

individer och dels för att de representerar olika företag som har skilda behov. Därför har studien ett

hermeneutisk vetenskapligt förhållningssätt.

Resultat

I studien identifierades tre områden som påverkar valet av transportlösning. Dessa var ekonomiska

området, tekniska området och service området. Det område som var viktigast för respondenterna i

studien vid val av transportlösning, var serviceområdet. I detta område finns ett antal

variabler/serviceelement, bland dem visade sig ledtid, frekvens, Track and trace, samt

leveranspålitlighet vara viktigast att beakta när företag väljer transportlösning.

Kravet från företagen på ledtid och frekvens visade sig påverka användandet av containertransporter på ett negativt

sätt eftersom en sådan transportlösning inte uppfyllde de krav på ledtid och frekvens

som respondenterna efterfrågade. De använder därför i högre grad andra transportlösningar som kan

uppfylla deras krav.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:logistik transport container business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.