Details

Vad händer sen då? : En kvalitativ studie om effekterna på tjänsteutbudet vid en eventuell avskaffning av revisionsplikten

by Tellström , Lina; Kemppainen, Johanna

Abstract (Summary)

Denna studie har sin bakgrund i den lagförslagsändring som ännu ej är genomförd angående ett slopande av revisionsplikten. Det författarna haft som syfte med studien har varit att se om revisionsbyråerna förberett sig med ökad efterfrågan på andra tjänster än revision inför avskaffandet av revisionsplikten, och i och med det studera om de tror på ökad efterfrågan på andra tjänster. Syftet är även att studera om företagarna kommer att efterfråga andra tjänster. Genom att jämföra med länder som tidigare avskaffat revisionsplikten ska författarna försöka förutse vilka tjänster som nu kommer att efterfrågas av revisionsbyråerna. Vidare har författarna en ambition om att försöka ge revisionsbyråerna en bild av vad som kan tänkas komma att efterfrågas av dem i och med avskaffandet, i termer av olika tjänster. Problemet som ligger till grund för studien har formulerats enligt ”Kommer efterfrågan på revisorernas tjänster ändras i och med avskaffandet av revisionsplikten och kan detta tänkas leda till ett ändrat tjänsteutbud bland revisionsbyråerna?”.

 

De utgångspunkter författarna haft är de studier inom företagsekonomi som de införskaffat under sin tid vid Umeå universitet. Dessa får anses ha påverkat studien i ämnesvalet då författarna båda valt redovisning som huvudämne.

 

Som teoretisk referensram som legat till grund för utformningen av intervjufrågor samt den genomförda analysen har företagsekonomiska teorier använts samt en beskrivning av situationen och effekter av andra europeiska länder som genomfört samma lagändring. Främst har en jämförelse skett med England där vi kan se tydligast effekter av avskaffandet. Vidare har teorier gällande intressenter, agentteorin, intern kontroll och som en naturlig del av arbetet har den utredning som ligger till grund för lagändringen SOU 2008:32 haft en betydande roll.

 

I studien har en kvalitativ undersökningsmetod använts i form av personliga och telefonbaserade intervjuer gjorts. Bland de tillfrågade finner vi tre revisionsbyråer samt fyra aktiebolag som enligt förslaget skulle kunna slopa sin idag lagstadgade revisionsplikt. Frågorna som vid intervjutillfället ställdes är utformade enligt frågor kring: situationen idag, förslaget samt framtiden, och dessa är utformade med hjälp av den teoretiska referensram som ovan presenterats.

 

Genom analys av dagens analys, förslaget och tankar kring framtiden så kom författarna framtill att de tjänster som kan tänkas efterfrågas om ett eventuellt avskaffande blir verklighet är redovisningstjänster, bokslutsintyg och delvis revision. Vidare drogs slutsatser kring eventuell frivillig revision och att de företag som kommer välja detta alternativ kommer bero mycket på det enskilda specifika fallet och att en generalisering är svår att göra. De för oss mest tydliga som kommer vara avgörande i detta fall är verksamhetens storlek, dess krav från intressenter, dess syn på vilken kvalitetsstämpel revision är samt den relation de har till sin revisor i dagens läge.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:avskaffande av revisionsplikt tjänsteutbud redovisningstjänster bokslutsintyg delvis revision business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.