Details

Vad är kunskap? : en inblick i skoldiskursen

by Lindholm, Anna

Abstract (Summary)

Diskussionen om kunskap och lärande stannar aldrig, men för verksamma i skolan är det relevant att vara på det klara med hur kunskapsbegreppet kan förstås i skolan. Lärarens syn på kunskap och lärande bestämmer hur hon förhåller sig till sitt uppdrag och hur hon lägger upp undervisningen. Skoldiskursen kan undersökas på olika vis. I den här uppsatsen har fyra av Skolverkets publikationer analyserats. Syftet är att undersöka vilken kunskapssyn som förmedlas i texterna och vilken strävan som finns att upprätthålla eller förändra den rådande diskursen. I analysen har begreppen kunskap, lärande, skola, lärare och elev stått i centrum.

Slutsatserna av analysen är att det finns en strävan att omformulera det som i texterna beskrivs som den traditionella diskursen inom skolan. Det råder konsensus om att skolundervisningen vanligtvis utgått ifrån ett ensidigt kunskapsparadigm, men att den traditionen nu utmanas av ett nytt paradigm som definierar kunskap som någonting situerat och som skapas i interaktion mellan människor. I samtliga texter förmedlas ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande. Det som skiljer texterna åt är att de förhåller sig till de två kunskapsparadigmen på olika vis. I två av texterna argumenteras för det nya kunskapsparadigmet, medan det i de andra två finns en idé om att de två paradigmen kan föras samman.

Publikationerna fördjupar sig i begreppen kunskap och lärande. Däremot lämnar tre av de fyra texterna en djupare diskussion kring vad som ingår i lärarprofessionen om kunskap och lärande förstås som de definieras i texterna. En slutsats som också kan dras av analysen är att den didaktiska hurfrågan inte går att få svar på i publikationerna. Kanske är det decentraliseringens baksida, att Skolverkets publikationer inte behöver ta sig an de praktiska frågorna.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:knowledge learning school sociocultural discourse analysis kunskap kunskapssyn lärande sociokulturell diskurs skoldiskurs

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.