Details

Vad har du på din inköpslista? : En analys och utvärdering av samhällsansvarets betydelse inom livsmedelsbranschen

by Goding, Joakim; Moussavi, Mona

Abstract (Summary)

Bakgrund: Bakgrunden tar upp att konsumenternas konsumtionsbeteende har förändrats och att det har blivit ett starkare tryck från omgivningen att företagen måste ta sitt samhällsansvar. Sett till den ökade konkurrens inom livsmedelsbranschen kan samhällsansvar vara ett sätt för livsmedelskedjorna att skapa ett mervärde åt sina kunder. Dock måste företagen besluta sig för hur de ska arbeta med detta för att det ska vara strategisk relevant.

Problemformulering: Vilken betydelse har samhällsansvaret för livsmedelsbranschens långsiktiga överlevnad?

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera hur vida livsmedelskedjornas samhällsansvar stämmer överens med deras kunders uppfattning. Uppsatsen har även som syfte att se om det finns några skillnader mellan företag som positionerar sig med lågpriskoncept i sin affärsidé i förhållande till företag som inte gör det.

Metod: Uppsatsen har använts dig av både en kvalitativ samt en kvantitativ ansats till undersökningen. Den kvalitativa ansatsen är baserad på intervjuer med en person i företagsledningen samt en butikschef i varje livsmedelsbutikskedja. Den kvantitativa ansatsen är grundad på en enkätundersökning med 25 slumpässigtutvalda kunder från respektive livsmedelsbutikskedja.

Urval: De fyra livsmedelbutikskedjorna som ingår i undersökningen är COOP Sverige, ICA Sverige AB, Lidl Sverige och Willys.

Teorier: Uppsatsen använder sig av teorierna; Porters tre generiska strategier, involveringsteorin samt tjänstemarknadsförings triangeln där den interaktiva och interna marknadsföringen är i fokus.

Empiri: Empirin består av primärdata från intervjuerna och enkätundersökningen samt sekundärdata för komplettering.

Resultat: Det går att finna en överensstämmelse inom samhällsansvar mellan företag och dess kunder hos de företag som inte har lågpris i sin affärsidé, samt har en fokuseringsstrategi med höginvolverade kunder.

Slutsats: Samhällsansvar är ett mervärde, som tillsammans med differentieringsstrategin eller fokuseringsstrategin, har betydelse och spelar en viktig roll för företagens långsiktiga överlevnad.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:livsmedelsbranschen strategival samhällsansvar business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.