Details

Vad anser studenter vara en attraktiv stad? : En undersökning om vad Umeå bör göra för att behålla dess universitetsstuderande efter avklarade studier.

by Pillay, Johan; Kushch, Paul

Abstract (Summary)

AbstraktUppsatsens titel: Vad anser studenter vara en attraktiv stad? – En undersökning om vad Umeå bör göra för att behålla studenter efter avklarade studier. Seminariedatum: 2009-06-02 Ämne/kurs: Företagsekonomi C / Kandidatuppsats, 15 poäng  Författare:     Johan Pillay : 82.07.26             Paul Kushch : 87.01.06  Handledare: Yvonne Von Friedrichs Nyckelord: marknadskommunikation, platsmarknadsföring, tillhörighet, varumärke, teorier om kreativitet, studenter och liknande begrepp. Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att skapa förståelse för hur Umeå kommun kan uppnå gynnsam tillväxt genom att få högskolestuderande vid Umeå universitet att stanna kvar i Umeå efter avklarade studier.  Metod: Vi har nyttjat en omfattande pilotundersökning med enkäter för att utifrån den genomföra vår huvudstudie. Denna genomfördes med hjälp av tre fokusgrupper i vilka vi hade 90 minuter långa gruppsamtal med åtta personer i vardera. Utifrån svaren vi fick i fokusgrupperna skapade vi två enkäter som även de initialt testades med vardera en pilotstudie.  Teoretiska perspektiv: Teorier om platsmarknadsföring, den kreativa klassen och kreativitet samt olika marknadsföringsstrategier och begrepp som image och brand equity, allt sett ur ett plats-marknadsföringsperspektiv. Slutsatser: Vi har främst kommit fram till att det krävs att Umeå kommun, näringsliv och universitet ser större nytta av en effektiv samverkan. Vi har funnit att majoriteten av studenterna känner att de anser att de genom att erhålla praktisk erfarenhet lär sig mer samtidigt som de knyter kontakter. Majoriteten av de universitetsstuderande kan tänka sig arbeta ideellt för att erhålla relevant kunskap anknutet till deras utbildnings- och intresseområde. Vidare har vi kommit fram till att Studenterna värdesätter närhet till andra svenska städer och även till omvärlden väldigt högt vilket vi anser att Umeå uppnår men att de bör se över prissättningen på olika färdmedel. Om invånarna i staden anser att priserna för att resa med tåg, flyg, buss båt är allt för höga kommer de ej heller att nyttja dem.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.