Details

Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder

by Hällholm, Jon

Abstract (Summary)
Företaget Ritkonsult är ett företag på Västkusten som utför diverse konsulttjänster, främst rituppdrag inom brandskydd. De har den senaste tiden sett ett uppsving för främst prisjämförelser på Internet. Detta arbete har därför gått ut på att utveckla en prisjämförelsetjänst för lokala företag på Internet. Tanken är att företag själva ska kunna lägga till uppgifter och administrera dessa. Informationen ska kunna gå att söka efter och jämföras med annan liknande information. För att användare med olika Internetvana ska kunna använda tjänsten har webbsidan gjorts så användbar som möjligt med Usability Engineering metoden. Ett antal tester har utförts med riktiga företag för att upptäcka användbarhetsproblem och rätta till dem till den slutgiltiga webbsidan. Resultatet har blivit en dynamisk webbsida med fokus på användbarhet och flexibilitet; den kan användas av olika företag och av olika personer som vill söka efter information. En hel del hade kunnat göras annorlunda under arbetets gång, till exempel hade flera metoder för att skapa användbarhet kunnat studeras. Trots de brister som finns är beställarna och jag nöjda med resultatet. Nyckelord Keyword Användargränssnitt, användbarhet, usability engineering, databaser, webbdesign Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:11/28/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.