Details

Utredningsprocessen av elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan

by Allinggård, Maria

Abstract (Summary)
Nyckelord Elever i behov av särskilt stöd, utredning, handläggare, skolläkare, normalitet, avvikelse, handikapp, svårigheter. Keyword Children with special educational need, investigation, administrative official, school doctor, normal, divergence, handicap, and obstacles. Sammanfattning Jag har i det här arbetet visat en utredningsgång av elever i behov av särskilt stöd och hur den kan gå till. Genom att skicka ut enkäter till handläggare samt skolläkare ville jag ta reda på vad som sker med ett elevvårdsärende när en remiss eller liknande skickats från skolan. Mitt intresse var att se hur en utredningsgång kan se ut men även vilka yrkeskategorier som ingår i en utredning, vem initierar en utredning, vem tar det formella beslutet och slutligen vilka konsekvenser får beslutet. Det visar sig i undersökningen att lärare och skolpersonal är de yrkesgrupper som i de flesta fall initierar en utredning. Det visar sig också att psykologen är den profession som deltar i flest utredningar och ofta är den i ett team som undertecknar ett utredningsbeslut. Läs – och skrivsvårigheter är den vanligaste orsaken till att en elev utreds. De allra flesta kommuner har något slags utredningsteam där olika yrkeskategorier ingår, bland annat psykolog, specialpedagog, skolläkare, kurator, speciallärare och så vidare. Beroende på vilken slags utredning som ska göras så används de olika professionernas kunskap. Nästan alla utredningar slutar med att ett konkret åtgärdsförslag ges, inom ramen för en del utredningar förekommer också handledning. I diskussionen tar jag upp frågan om det är individen eller miljön som är av betydelse när en elev får svårigheter i skolan, eller är det en kombination av båda? 1. INLEDNING 2 1.1 Vad säger styrdokumenten? 2 2. Syfte/Problemformulering 4 3. LITTERATURGENOMGÅNG 5 3.1 Normalitet – avvikelse - handikapp 5 3.2 Utredning/Kartläggning 7 3.3 Individ eller miljö? 10 4. METOD 11 4.1 Avgränsningar 11 4.2 Genomförande 11 4.3 Urvalet 11 5. METODDISKUSSION 14 6. RESULTAT 15 6.1 Svårigheter - Vad föranleder en utredning? 15 6.2 Initiering – Vem signalerar ett behov av utredning? 17 6.3 Yrkeskategorier – Vilka professioner ingår i utredningen? 19 6.4 Utredningsgången – Hur ser utredningsgången ut? 21 6.4.1 Pedagogisk utredning 21 6.4.2 Psykologisk utredning 22 6.4.3 Neuropsykologisk utredning 23 6.5 Beslut – Vem tar det formella beslutet? 25 6.6 Konsekvenser – Hur följs beslutet upp? 27 7. Tolkning av resultat och slutsatser 29 7.1 Individ och miljö 29 7.2 Utredning och kartläggning 29 7.3 Vilken professionell kompetens deltar i utredningsarbetet? 30 7.4 En möjlig utredningsgång 31 8. DISKUSSION OCH EGNA REFLEKTIONER 32 8.1 Egna reflektioner 33
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:elever i behov av särskilt stöd utredning handläggare skolläkare normalitet avvikelse handikapp svårigheter

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.