Details

Utilitat de l'enzim paraoxonasa/arilesterasa (Pon 1) en la investigació de la malaltia cardiovascular i la hepatopatia.

by Ferré Pallás, Natalia

Abstract (Summary)
RESUM 1.Introducció Es coneix per paraoxonasa (PON) un grup denzims duna família gènica que en els mamífers té almenys tres membres codificats pels gens PON1, PON2 i PON3. El més conegut daquests productes gènics és PON1, al qual la majoria dautors es refereixen amb el nom de paraoxonasa, tot i que en funció del substrat que sutilitzi per a la seva determinació aquest enzim també es pot anomenar arilesterasa. El paper fisiològic de la PON1 encara no és ben conegut. En sèrum, aquest enzim es troba estretament associat a les HDL i és probable que aquesta associació sigui, en part, responsable del paper protector que les HDL exerceixen sobre la peroxidació de les LDL; ja que la PON1 és capaç de degradar els lipoperòxids formats a la LDL. Existeixen diversos llocs polimòrfics al gen PON1, dels quals els més estudiats són: els polimorfismes en posició 55 (PON155) i en posició 192 (PON1192). Aquests polimorfismes poden influir en la concentració i lactivitat de la PON1 i, segons alguns autors, també podrien afectar a la seva capacitat de protegir la LDL de loxidació. Considerant que aquest fenomen sembla ser un fet clau en el desenvolupament de larteriosclerosi, diversos autors ha estudiat la relació entre la PON1 i la malaltia cardiovascular. Els resultats daquests treballs no han estat concloents. La síntesi de La PON1 sembla ser quasi exclusivament hepàtica. Actualment no es coneix si la PON1 té alguna funció específica dins dels hepatòcits o només es sintetitza i emmagatzema en ells per ser associada a les HDL i secretada a la circulació. Tampoc se sap si la PON1 té alguna funció en la fisiopatologia de les malalties hepàtiques. En resum: duna banda, els estudis realitzats per la comunitat científica per avaluar la relació de la PON1 amb les malalties cardiovasculars presentaven resultats contradictoris, duna altra, hi havia una manca dinformació sobre els nivells dactivitat paraoxonasa en la malaltia hepàtica. Per aquests motius, el nostre grup de recerca es va interessar per lestudi de la PON1 en la malaltia cardiovascular i també en la malaltia hepàtica crònica. 2. Objectius Estudi 1: Valorar si els polimorfismes PON155 i PON1192 de lenzim PN1 o la seva expressió fenotípica estan associats a la incidència dinfart de miocardi en una població mediterrània. Estudi 2: Investigar la relació entre lactivitat PON1 en microsomes hepàtics, la peroxidació lipídica i el progrés de la malaltia en rates amb cirrosi hepàtica induïda per CCl4. Estudi 3: Investigar la relació entre lactivitat PON1 en sèrum i el grau de lesió hepàtica en pacients amb malaltia hepàtica crònica. Investigar la influència de la variabilitat genètica de PON1 en la seva activitat en el sèrum daquests pacients. Investigar leficàcia de la mesura de lactivitat PON1 en sèrum, sola o en combinació amb els tests bioquímica habituals, en la valoració de la malaltia hepàtica crònica. 3. Resultats i discussió Estudi 1: Paraoxonase Gln-Arg (192) and Leu-Met (55) gene polymorphisms and enzyme activity in a population with a low rate of coronary heart disease. Clinical Biochemistry 2002; 35: 197-203. Estudi 2: Hepatic paraoxonase activity alterations and free radical production in rats with experimental cirrhosis. Metabolism 2001; 50: 997-1000. Estudi 3: Serum paraoxonase activity: a new additional test for the improved evaluation of chronic liver damage. Clinical Chemistry 2002; 48: 261-268.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Camps Andreu, Jordi

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de ciències mèdiques bàsiques

ISBN:

Date of Publication:05/16/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.