Details

Utformande av Sapa Profiler AB:s distributionsstruktur med syfte att uppfylla kundernas krav

by Johansson, Niclas; Selegran, Magnus

Abstract (Summary)
Sapa Profiler AB är ett företag inom den svenska metallindustrin och tillhör koncernen Sapa Group som finns över stora delar av världen. Bolaget är en del av koncernens kärnverksamhet Profiler som specialiserat sig på framställning av strängpressade profiler i aluminium. Inom det strategiska affärssegmentet Automotive förses transportindustrin med komponenter till olika typer av fordon. Under de senaste åren har kundernas serviceanspråk ökat vilket bland annat yttrar sig i krav på kortare leveranstider och högre frekvens på inleveranserna. I dagsläget avhjälps högre servicekrav genom att ett lager lokaliseras i kundens närhet. Strategin leder i förlängningen till en decentraliserad lagerstruktur som kan vara svår att styra och kontrollera. Sapa Profiler AB behöver därför se över sitt sätt att distribuera varor till de europeiska kunderna. Studien tar sin utgångspunkt i en kartläggning av de 20 viktigaste kundernas krav och har som mål att rekommendera en framtida distributionsstruktur som kan bemöta den nya kravbilden till en låg totalkostnad. Den rekommenderade lösningen utnyttjar två centrala lagerpunkter placerade i Nässjö och belgiska Ghlin som tillsammans tillgodoser huvuddelen av de nord- och centraleuropeiska kunderna. Dessutom används fem lokala lagerpunkter som är nödvändiga för att täcka in vissa kunders särskilt höga krav. Jämfört med en decentraliserad struktur kan företaget utnyttja stordriftsfördelar som ger betydande besparingar inom lagerhållning, administration, kommunikation och IT. Transportkostnaderna kan samtidigt hållas på en rimlig nivå. Båda centrallagren är strategiskt placerade och ger företaget goda förutsättningar att knyta andra kunder till distributionsstrukturen. Lösningen är också kompatibel med företagets strategiska mål och kan anpassas till hur kundernas kravbild utvecklas i realiteten. Den ger företaget bättre möjligheter att utveckla serviceerbjudandet till kund för en ökad framtida konkurrens-förmåga. Nyckelord Keyword Distribution, distributionsstruktur, lager, leveransservice, leveranstid, logistik, Sapa, Taylor, totalkostnad Förord Examensarbetet utfördes inom ämnesområdet logistik på Sapa Profiler AB under perioden september 2005 till februari 2006. Studien är en avslutande del av våra studier på civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. Vi vill tacka alla de personer som på olika sätt bidragit till studiens slutliga resultat. Särskilda tack riktas till våra handledare, Jonas Hernborg på Sapa Profiler AB och Magnus Lindskog vid Ekonomiska Institutionen, samt våra opponenter Hans Messing och Joel Stenquist. Era tips och synpunkter var värdefulla vid formandet av arbetet. Förutom nämnda personer riktas ett allmänt tack till de anställda på logistik- och marknadsavdelningen för Automotive som tålmodigt svarat på våra frågor. En stor eloge riktas till våra flickvänner Catarina och Josefin som stått ut med påfrestande logistikdiskussioner och långrandiga ockupationer av de båda köksmöblemangen. Till råga på detta har Josefin gjort ett berömvärt arbete med korrekturläsningen av denna extensiva rapport. Till sist vill vi inte missa tillfället att tacka Restaurang Husman ”i hjärtat av Mjärdevi Science Park” för en gudomlig kycklingwok som givit energi för examensarbetet och varit ett angenämt inslag under hela vår studietid. Linköping, februari 2006
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:03/31/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.