Details

Use of tyre shreds in civil engineering applications :technical and environmental properties

by Edeskär, Tommy, PhD

Abstract (Summary)
Uttjänta däck är ett avsättningsproblem avseende de stora volymerna som produceras varje år. Däckklipp produceras främst med avseende på att reducera transportvolymen av insamlade däck. Inom EU har det införts ett förbud mot att deponera däck och däckklipp för att dels reducera den totala volymen avfall som deponeras och dels för att uppmuntra återvinning av däckmaterial. Den huvudsakliga avsättningen för uttjänta däck har fram tills nu varit energiåtervinning, främst inom cementindustrin. Däckklipp har intressanta tekniska egenskaper som fördelaktigt kan utnyttjas i anläggningstekniska tillämpningar. Karakteristiska egenskaper för däckklipp är låg densitet, hög elasticitet, låg styvhet, hög dränerande och hög värmeisolerande förmåga. Kombinationen av dessa egenskaper möjliggör tekniskt innovativa lösningar inom anläggningsbyggande. Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att beskriva och utvärdera däckklipp som ett anläggningsmaterial ur både teknisk och miljömässig synvinkel. Arbetet har inkluderat både laboratorie- och fullskaleförsök för att utreda tekniska, miljö- och anläggningstekniska egenskaper. Vidare har det aktuella kunskapsläget om däckklipp som anläggningsmaterial utvärderats och presenterats. I laboratorieförsök har tekniska egenskaper med fokus mot packnings- och kompressionsegenskaper för däckklipp undersökts. I ett fältförsök har en vägkonstruktion med däckklipp som lättfyllnads- och tjälisoleringsmaterial byggts och utvärderats under fyra år. I laboratorieförsök har lakningsegenskaper för däckmaterial och miljöövervakningsprogram för tre olika konstruktioner utvärderats. Baserat på laboratoriestudier har en utvärderingsmodell för spännings-töjningsegenskaper och beräkning av kompression föreslagits. Rekommendationer för anläggningsteknik och vägdimensionering presenteras baserat på utvärderingen av vägkonstruktionen. Slutsatser baserat på lakningsstudierna i laboratoriemiljö och utvärderingen av miljöövervakningsprogrammen för fältkonstruktionerna är att de metaller som främst lakar ut är zink och järn och att lakningen av de studerade organiska föreningarna, d.v.s. PAH och fenoler, är låg. Från ett miljöperspektiv bör fokus flyttas från PAH mot organiska föreningar som har hög mobilitet och där kunskapsläget är lågt. Slutsatsen i detta arbete är att PAH-föreningar inte utgör ett föroreningsspridningsproblem för konstruktioner med däckklipp. Tillämpningar där däckklipp framgångsrikt har använts som konstruktionsmaterial är t.ex. i dräneringslager i deponier, i travbanor, och i paddockar. Användningen av däckklipp i travbanor och paddockar är särskilt intressant eftersom belastningen på hästarnas ligament kan minskas. Potentialen att använda däckklipp som ett anläggningsmaterial är stor. Eftersom tillgången är begränsad finns det en möjlighet att styra användningen till de lösningar där materialet används optimalt, både tekniskt och miljömässigt, och ändå avsätta all tillgänglig volym uttjänta däck.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.