Details

Upplevelser av coping och salutogena faktorer bland hjärt-lungsjuka män : En intervjustudie

by Jönson, Tomas

Abstract (Summary)
Denna rapport var en kvalitativ intervjustudie om coping och salutogena faktorer bland fem hjärt- lungsjuka män. Syftet var att få ökad förståelse om vilka olika copingstrategier män använde för att hantera sin sjukdom och leva ett hälsosamt liv. Vidare ville författaren belysa olika faktorer som var salutogena och var av betydelse för copingförmågan i informanternas liv. Genom att lyfta fram den individuella variansen var förhoppningen att dessa faktorer och copingsstrategier skulle belysas. Detta ansågs ha betydelse för vilka faktorer som bland annat vårdpersonal inom rehabilitering av hjärt-lungsjuka män kunde stärka ännu mer. Intervjuerna analyserades genom innehållsanalys. Utifrån coping samt salutogena teorier formades tre teman från intervjumaterialet och under dessa bildades olika kategorier. I kategorierna belystes särskilt att olika aktiviteter och sociala faktorer var några av de viktiga sätten att hantera sjukdomen och bidra till hälsa. Sociala faktorer ingick på något sätt i alla teman; Copingsstrategier, Faktorer av betydelse för copingförmågan samt temat Salutogena faktorer. Aktiviteter av olika slag fanns med i temana Copingstrategier samt Salutogena faktorer. Sociala faktorer och aktiviteter spelade därför en roll i flera perspektiv. Hjärt-lungföreningen var även en viktig kugge på många sätt, bland annat då den innebar en social gemenskap, olika aktiviteter samt utbildning om sjukdomen för informanterna.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:02/12/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.