Details

Uppfattningar om laborationens betydelse för utvecklandet av förståelsen i naturvetenskapliga ämnen

by Larsson, Christina

Abstract (Summary)
SammanfattningLaborationer i naturvetenskapliga ämnen är en naturlig del av undervisningen. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på om man tar bort en möjlighet till inlärning och förståelse för eleverna om laborationer inte används i undervisningen. Vidare ville jag undersöka om lärare och elever anser att laborationer utvecklar förståelsen av naturvetenskap, dessutom om eleverna förstår syftena med laborationerna.Undersökningen utfördes genom att kvalitativa intervjuer gjordes med fyra lärare och sex elever i en gymnasieskola. Resultatet visar att lärarna har olika åsikter om laborationens betydelse för förståelsen av ämnet. Däremot anser eleverna att laborationer utvecklar deras förståelse för naturkunskap. Undersökningen visar också att eleverna är osäkra på lärarens syfte och de förstår inte alltid vad laborationen ska ge för kunskap. Detta visar att det är viktigt att laborationsinstruktioner tydliggör syftet och den kunskap det är meningen att laborationen ska ge. Dessutom har diskussionerna under laborationen stor betydelse för lärandet av naturvetenskap.Nyckelord: Förståelse, kunskap, laborationer/experiment/praktiskt arbete, syfte/mål AbstractLaboratory experiments in science are a natural part of the education. The purpose of this composition is to find out whether one removes a possibility of learning and understanding for students if one does not use laboratory experiments in education. Moreover, I wanted to examine if teachers and students are of the opinion that laboratory experiments help in deepening the understanding of natural science, and if the students understand the purposes of these experiments.To carry out the study, qualitative interviews were made with four teachers and six students at an upper secondary school. Result shows that teachers are of different opinions about the importance of the laboratory experiments for the understanding of the subject. However, the students’ opinions are that laboratory experiments help in deepening their understanding for natural science. The study also shows that students feel uncertain of the teacher’s purpose and what knowledge the laboratory experiment is meant to give. This shows that it is important to explain the purpose of the experiment, and what knowledge it is meant to give, in laboratory instructions. Furthermore, the discussions during laboratory work are of considerable significance for learning natural science.Keywords: Understanding, knowledge, laboratory experiments/experiments/practical work, purpose
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Karlstads universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:understanding knowledge laboratory experiments practical work purpose

ISBN:

Date of Publication:07/09/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.