Details

Unspoken truths :about aesthetics in Swedish schools

by Thorgersen, Ketil

Abstract (Summary)
Osagda sanningar - om estetik i svensk skola är en sammanläggningsuppsats på licentiativå som fokuserar begreppet estetik i den svenska skolan. Syftet med uppsatsen är att återskapa estetikbegreppet så som det används i aktuella styrdokument och av lärare. Detta görs med hjälp av en kombination av teoristudier, läroplans- och kursplanstudier och intervjuer med lärare individuellt och i grupp. Studiens teoretiska grund är förankrat i pragmatismen i arvet efter John Dewey med stöd från teorier från Wittgensteins tankar om text, kritisk diskursanalytisk metod och Bourdieus teorier om konst och samhälle. Studien visar att estetikbegreppet, som används flitigt i såväl styrdokument som i vardagligt tal i skolan, har en varierande innebörd. Ordet estetik finns med i 13 av de 23 kursplanerna för grundskolan samt i läroplanen (Lpo94) vilket kan verka mycket. I den första delen av studien utfördes en läroplans- och kursplananalys och hela åtta olika innebörder av ordet estetik visade sig i texterna: estetik som redskap för värderingar, estetik som färdighet, estetik som upplevelse, estetik som uttryckmedel, estetik som en form av kunskap, estetik som redskap för inlärning av andra ämnen/färdigheter, estetik som benämning på ett ämne och estetik som existentiellt värde för människan. Konklusionen var att styrdokumenten gav lite styrning och stor frihet för läraren i tolkningen av ordets innebörd. En logisk uppföljning var därför att undersöka hur lärare ser på estetik. Den andra delen av studien blev därför en intervjuundersökning av lärares reflektioner över estetik i skolan. Sex lärare från sex olika ämnen och tre olika skolor blev intervjuade. För att öppna för lärarnas egna reflektioner i grupp, genomfördes först en gruppintervju i induktiv anda. Därefter kompletterades detta med individuella intervjuer. Intervjuerna visade att lärarna önskade att arbeta mer estetiskt. De uttryckte frustration över att det var svårt att använde undervisningsmetoder som tillvaratar det estetiska. De definierar inte heller innebörden av estetik. Trots detta var lärarna ivriga att reflektera över olika perspektiv på estetik i skolan och i materialet som helhet visar de en förståelse av estetik som ett dynamiskt, ständigt föränderligt fenomen som är fundamentalt för människans existens. Uppsatsen avslutas med att spekulera kring konsekvenser av dessa studier och drar linjer mellan studien och teorier och filosofi omkring språk och lärande. En väg som pekas ut är att se på lärande som kommunikation och ändra synen på språk från verbalspråk till ett multiliterat och multimodalt synsätt där alla uttrycksmedel ses som lika viktiga och kompletterande för elevernas liv.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.