Details

Ungdomars internetanvändning : ur ett genusperspektiv

by Jonsson, Helena; Larsson, Robert; Lindberg, Maria

Abstract (Summary)
Internet is changing the world in many ways or more accurately, this technique is making it possible to modify how we think, act, communicate and socialise with others. This paper examines which obvious differences there are in the usage of the Internet among youth from a gender perspective and how factors like technical and usage capability can affect the use of the Internet. The study was made in consultation with our principal Innovatum Kunskapen Hus. We have chosen not to consider social factors like family situation and demography. We have also chosen not to describe any difference that may appear within the same sex. To answer our question at issue we have chosen a quantitative method and have started from three theories, which we tested towards our empirical material. Our sample consisted of 217 people in grade 8 and 9 in the area of Trollhättan and Uddevalla. The differences regarding Internet usage is more obvious when it concerns what youth use the Internet for and which pages they visit. Our theory, girls are chatting and boys are playing games, correspond partly when the girls to a great extent said that they visit chat pages the same for the boys’ regarding game pages. Differences also appeared regarding the rules of the Internet usage. Rules about the personal identity comprise the girls in a greater extent. The boys’ rules are mainly about the content of the pages they visit. An unexpected result in our study was that youth did not use mail in the extent that previous research had showed. Our conclusion is that they use other channels for their communication. Sammanfattning Internet håller på att förändra världen i många avseenden eller rättare sagt, tekniken gör det möjligt för oss att omforma vårt sätt att tänka, handla, kommunicera och umgås med andra. Med denna uppsats undersöktes vilka tydliga skillnader det finns i ungdomars internetanvändande, sett ur ett genusperspektiv och hur tekniska- och användarkompetensmässiga faktorer påverkar användandet av Internet. Undersökningen gjordes i samråd med vår uppdragsgivare Innovatum Kunskapen Hus. Vi har valt att inte ta hänsyn till sociala faktorer som familjesituation och demografi. Vi har heller inte redogjort för de eventuella skillnader som finns inom samma kön. För att få svar på vår frågeställning har vi använt oss av en kvantitativ metod och har utgått ifrån tre hypoteser som vi testade mot undersökningsmaterialet. Vår population bestod av 217 ungdomar i årskurs 8 och 9 i Trollhätte- och Uddevallaområdet. Skillnaderna i Internetanvändningen framträder tydligast när det gäller vad ungdomarna använder Internet till och vilka sidor de besöker. Hypotesen, att tjejer chattar och killar spelar spel, verifierades då tjejerna till mycket större andel uppgav att de besökte chatsidor samma gällde för killarna angående spelsidor. Det framkommer även skillnader i regler för internetanvändningen. Regler som handlar om den personliga identiteten omfattar tjejerna i större utsträckning. Killarnas regler handlar till största delen om innehållet på de sidor de besöker. Ett oväntat resultat som framkom i undersökningen var att ungdomarna inte använde mail i den omfattning som tidigare forskning visat. Vår slutsats av detta var att de använder andra kanaler för sin kommunikation. Innehållsförteckning 1 INLEDNING..........................................................................................2 2 PROBLEMFORMULERING..............................................................3 3 SYFTE OCH AVGRÄNSNING...........................................................3 4
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:internet genus ungdomar teknik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.