Details

Ungdomars politiska intresse -En studie av niondeklassares politiska attityder och värderingar

by Engström, Frida

Abstract (Summary)
Ungdomars attityder och värderingar till politik är något som sedan årtionden tillbaka undersökts. Det finns undersökningar som visar att ungdomars politiska intresse minskar. Sociologen Ulrich Beck förklarar ungdomars minskade politiska intresse som ett led i individualiseringsprocessen, vilken är teorin i föreliggande uppsats. Uppsatsen grundar sig på en enkätundersökning i tre städer, Stockholm, Norrköping och Skänninge. I varje stad har en klass i år 9 svarat på enkäten. Enkäten består av 13 frågor varav 12 av dem är strukturerade och en fråga är öppen. Undersökningen visar att det finns ett politiskt intresse hos de ungdomar som deltog. Däremot ligger intresset i andra politiska aktiviteter än de som traditionellt tillhör den offentliga politiken som bland annat innefattar politiska partier. Ungdomarna deltar gärna i demonstrationer, namninsamlingar och bojkotter för att visa sin politiska åsikt. Undersökningens resultat tyder på att ungdomarna deltar i individualiseringsprocessen och att den rådande politiska strukturen och ungdomarna glider isär. Fortsätter individualiseringsprocessen tills dagens ungdomar tillträder politiken kan en omorganisering av den politiska strukturen bli aktuell. Nyckelord: politik, ungdomar, politisk struktur, individualisering
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:politik ungdomar politisk struktur individualisering politic youngsters political structure individualisation

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.