Details

Ung och arbetssökande :en studie av ungdomars erfarenheter

by Josefsson, Barbro

Abstract (Summary)
Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ungdomar skapar mening i sin vardag i sitt sökande efter arbete, hur ungdomar utarbetar strategier och förhåller sig till sin livssituation som arbetssökande samt hur de uppfattar sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Två övergripande frågeställningar för denna licentiatuppsats är; Hur hanterar och förhåller sig ungdomar till situationen att vara arbetssökande? Vilka uppfattningar har de om möjligheterna till ett arbete ur ett framtidsperspektiv? Licentiatuppsatsen tar sin utgångspunkt i ett arbetsmarknadsprojekt där intervjuer har genomförts med 19 ungdomar, 14 män och 5 kvinnor, i åldern 18-25 år. Genom intervjuer med ungdomarna beskrivs deras erfarenheter av att vara arbetssökande och föremål för arbetsmarknadsinsatser. Ungdomarna beskriver sitt möte med samhällets olika organisationer utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Av projektbeskrivningen framgick att bakgrunden till projektet var upplevelsen av brist hos myndigheter att i ett tidigt stadium identifiera och samverka för att ge unga arbetssökande tillräckligt stöd för att underlätta etablering på arbetsmarkanden. Ett centralt intryck är att de legitimerar sin situation utan arbete genom att relatera den till att det ställs orealistiska krav från både arbetsgivare och myndigheter. Ett annat intryck är att ungdomarna även skapar strategier och handlingsutrymme för att hanterar sin situation. Det kan ta sig uttryck i det vardagliga livet genom aktiviteter som ger struktur åt dagen, som kan handla om fysiska aktiviteter och umgänge med kompisar. Strategierna visar att de anser att det är viktigt med sociala aktiviteter överlag och deltagande i olika arbetsmarknadsprojekt är en strategi som samtidigt ger en struktur i livet och innebär att de är aktiva i sin situation som arbetssökande. Den viktigaste strategin är dock att anstränga sig för att få ett arbete som gör dem ekonomiskt självständiga och de anser att arbete även har en social betydelse. De flesta är ointresserade av det samhällspolitiska systemet och anser sig ha svårt att påverka dessa, där en orsak är att de upplever sig själva som passiva offer. I processen att etablera sig på arbetsmarknaden möter ungdomarna aktörer från samhällets olika instanser som ska verka som socialt stöd. Men det myndigheterna anser vara stöd upplever flera av ungdomar som kontroll. De upplever att de till stor del får anpassa sig till existerande åtgärder istället för att åtgärderna anpassas efter individen.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.