Details

US GAAP redovisning : en vägledning för omräkning av svenska redovisningsprinciper

by Petersson, Jonas; Sandström, Erik

Abstract (Summary)
Bakgrund: På senare tid har det blivit allt vanligare att svenska företag söker notering på utländska börser. En börsnotering i USA innebär nya redovisningskrav för de svenska företagen. Detta följer av att svenska och amerikanska redovisningsprinciper skiljer sig åt. För att säkerställa att utländska företags räkenskaper kan förstås av amerikanska investerare samt jämföras med inhemska företags räkenskaper, ställer Securities and Exchange Commission (SEC) krav på att de utländska företagen omräknar sin ordinarie finansiella information till amerikanska redovisningsprinciper. Då kunskap om US GAAP är ovanlig bland svenska redovisare kan denna omräkning innebära problem. Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en vägledning för hur svenska företag i samband med en notering i USA ska omräkna en svensk årsredovisning till amerikanska redovisningsprinciper. Detta ska göras genom att behandla skillnader i svensk och amerikansk redovisningspraxis samt genom att studera hur svenska företag noterade i USA går tillväga vid denna redovisning. Genomförande: Vägledningen bygger på en behandling av skillnader mellan svenska och amerikanska redovisningsprinciper, en studie över hur fem svenska företag noterade i USA administrativt och organisatioriskt går tillväga vid omräkningsprocessen, samt en praktisk omräkning i ett fingerat bokslut. Studien av företagen grundar sig på intervjuer med ansvariga för omräkningen på respektive företag. Nyckelord Keyword
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:us gaap redovisning peter jederström redovisningsprinciper sec

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.