Details

Tunnelbygget genom Hallandsås : En sammanställning av projektets problem och dess konsekvenser

by Björk, Jacob

Abstract (Summary)

Tunnelbygget genom Hallandsåsen är ett välkänt projekt för de flesta i Sverige. Syftet med

uppsatsen är att få en uppfattning om de problem som projektet har kantats av under åren och

vilka dess konsekvenser har blivit. Finns det skäl att göra en annan bedömning i dagsläget än

när projektet inleddes?

Uppsatsen är en sammanställning av sekundärmaterial där litteratur införskaffats, dels från

Banverket och dels från annat håll, det vill säga helt oberoende av vad Banverket tycker om

sitt projekt. Banverkets projekt Hallandsås har kantats av problem sedan byggstarten år 1992.

Den första totalentreprenören, Kraftbyggarna, verkade ta för lätt på bergets sammansättning

och hydrologiska tillstånd. Diverse tvister mellan Banverket och Kraftbyggarna gjorde att

Kraftbyggarna lämnade ett kraftigt försenat projekt. Problemen fortsatte med Skanska som

tog över entreprenörskapet. Bergets komplicerade förhållande med högt grundvatten och

sprickrikedom gjorde att tunneldrivningen påverkade grundvattnet mer än tillåtet. Försök att

täta berget gjordes med det kemiska tätningsmedlet Rhoca Gil. Under år 1997 upptäcktes att

tätningsmedlet hade läckt ut i grundvatten och bäckar vilket orsakade nervskador på djur som

drack vattnet. Den arbetande personalen i tunnlarna drabbades av liknande symptom. Ett

byggstopp på sju år i följde, en period där Hallandsås sanerades, skadestånd betalades ut till

dem som drabbats av utsläppen och flera utredningar gjordes om vilka som bar ansvaret. Det

påbörjades även utredningar för att se om en omstart av projektet var möjligt, en omstart där

miljön skulle stå i fokus.

Efter omfattande miljökonsekvensbeskrivningar och geologiska undersökningar så började

Banverket återigen med tunneldrivningen genom Hallandsås under år 2004. Entreprenören

Skanska-Vinci fick uppdraget att färdigställa tunneln som skall stå klar för tågtrafik år 2015.

Från att först vara meningen att vara klar år 1996 till en försening på 19 år och kostnader på

totalt 10.5 miljarder kronor har Projekt Hallandsås blivit ett av de dyraste av sitt slag i

Sverige.

De slutsatser som kan dras av projektet är att andra liknande projekt i Sverige har tagit

enorma lärdomar från projekt Hallandsås alla misslyckanden. Samtliga framtida projekt

kommer ur miljösynpunkt vara extra kontrollerade av myndigheter och byggherrar.

Varför Banverket tillsammans med regeringen beslutade att bygga klart tunneln får ses som

en prestigesak. Dels vill man inte se projektet som ett stort misslyckande, dels framhäver

Banverket andra fördelar nu när den samhällsekonomiska kalkylen inte uppnåtts som planerat.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.