Details

Tre perspektiv på att mäta och värdera förluster av nyckelkompetenser

by Laurell-Stenlund, Kristina

Abstract (Summary)
Situationen på arbetsmarknaden, den snabba teknikutvecklingen och en ökad globalisering, medför att många företag i dag ställs inför nya och svåra problem beträffande möjligheterna att bevara och utveckla sin konkurrenskraft. Inom den svenska basindustrin har personalrörligheten varit låg, andelen anställda kring 50-55 år är stor och pensionsavgångarna förväntas bli mycket stora inom några år. För många företag står det allt mer klart att kompetensförsörjningen blir ett stort problem de kommande åren och osäkerheten är stor om hur lösningarna på problemen ska se ut. Denna licentiatuppsats behandlar frågan: Hur kan företag strategiskt hantera sin kompetensförsörjning för att förebygga förluster av nyckelkompetenser? Syftet med denna forskningsstudie är att utifrån ovanstående frågeställning studera hur vi kan mäta och värdera förluster av nyckelkompetenser samt utveckla en metod som företag kan använda för att förebygga förluster av nyckelkompetenser. Som utgångspunkt valdes att granska existerande modeller och metoder från tre teoretiska perspektiv, som alla kan användas för att belysa delaspekter av hanteringen av kompetensförsörjning. De tre teoretiska perspektiven är; ett personalekonomiskt, ett kompetensekonomiskt och ett nyttoteoretiskt. Fallstudier har genomförts i tre företag inom tung processindustri, SSAB, Boliden AB och LKAB, under perioden 1998-1999. I de tre fallstudieföretagen har tre specifika verksamheter valts ut och studerats på djupet, Fall A, Fall B och Fall C. Datainsamlingen har skett genom intervjuer, observationer och sekundärdata. Delar har hämtats från de prövade modellerna och metoderna och har rekombinerats på ett nytt sätt och nya aspekter har tillförts. Resultaten från studien visar att strategiska åtgärder kan tillämpas för att förebygga förluster av nyckelkompetenser. I skärningspunkten mellan de tre ansatserna har tre kategorier av nyckelkompetenser identifierats som betydelsefulla för värdeskapandet i företag, det vill säga kompetenser som är erfarenhets- , utvecklings- och förnyelsebaserade. Genom att identifiera nyckelkompetenser och förluster av nyckelkompetenser samt värdera och uppskatta kostnaderna av förluster av nyckelkompetenser kan företag utveckla strategier som bibehåller, utvecklar och förnyar företags strategiska kompetensbas. Metoden har ännu inte testats empiriskt, vilket utgör en grund för fortsatt forskning. En brist av kompetenser kommer även att påverka företags framtida värdeskapande, vilket bör studeras mer ingående. Dessutom bör konsekvenser för samhället av förluster av nyckelkompetenser studeras vidare. Studien är finansierad av Rådet för arbetslivsforskning (numera Vinnova) och Luleå tekniska universitet.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.