Details

Traduccions de Wagner al català, Les. "La Walkiria".

by Buj Casanova, Anna M.

Abstract (Summary)
RESUM Lobjectiu daquesta tesi doctoral és analitzar i valorar les traduccions adaptades a la música de lobra de Richard Wagner Die Walküre al català. La tesi sha estructurat partint de les característiques sonores, tant del text original com de les traduccions. Per portar a terme aquest treball a estat necessari realitzar determinats estudis previs. Així doncs, lestudi de contrast entre el sistema fonològic alemany i el català ens ha permès veure les similituds i les divergències entre la llengua original i la llengua meta. En relació amb les traduccions, hem comprovat que per mantenir el ritme- fidelitat obligatòria tractant-se duna obra sotmesa a la partitura- la llengua catalana ofereix múltiples recursos lingüístics que permeten la necessària reducció sillàbica. De totes maneres, en algunes ocasions els traductors han alterat lleugerament el text musical. Per altra part, aquests traductors han aprofitat un gran nombre docasions per reproduir de manera exacta o semblant les sonoritats del text original, arribant fins i tot a crear alliteracions. El fet de que volguessin i aconseguissin reproduir la substància sonora, no va ser un obstacle per descuidar el significat del text. Així doncs, el nostre estudi posa de manifest la qualitat dunes traduccions que ofereixen una quasi total fidelitat a la sonoritat, al ritme i a la semàntica de lobra original.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Calvet Creizet, Mireia; Janés Nadal, Alfonsina

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:filologia anglesa i alemanya

ISBN:

Date of Publication:06/27/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.