Details

Tractament de lleixius negres amb Trametes versicolor. Monitoratge del procés

by Font Segura, Xavier

Abstract (Summary)
En aquest treball sutilitza el fong Trametes versicolor, per al tractament de lleixius negres. Aquestes aigües residuals, procedents de la industria paperera son molt tòxiques i contenen una elevada càrrega orgànica, constituint un veritable problema ambiental per aquelles empreses que les produeixen Després duna introducció general sobre la producció del paper i la seva problemàtica ambiental, es continua amb la presentació dels resultats obtinguts. Aquests es presenten diferenciats en dos capítols: Inicialment es presenten les investigacions realitzades en el tractament del lleixius negres amb el fong Trametes versicolor. Aquests treballs es varen iniciar amb erlenmeyer, determinat-se les condicons de treball en quant a temperatura agitació i concentració de glucosa. Seguidament es passà a realitzar assaigs amb bioreactors. Shan utilitzat diferents tipus de bioreactors i de diferents volums. Sha treballat des de tancs agitats de 300 ml, fins a un reactor tipus air-lift de 2 l. Els millors resultats, però, shan obtingut amb reactors de tipus llit fluiditzat de 450 ml i reactors de llit fix de 450 ml. Sha treballat amb el fong en forma de pellets i amb el fong immobilitzat en cubs de niló i descuma de poliuretà. A partir dels resultats obtinguts sha estudiat tant, la relació entre la producció enzimàtica i els paràmetres ambientals seguits com, la relació entre si dels diferents paràmetres ambientals. En un segon apartat es presenten els treballs duts a terme en el monitoratge del procés. En aquest sentit sha realitzat el muntatge dun sistema dadquisició de dades que inclou, mesura del pH i del pO2 i, mesures en línia, utilitzant la tècnica FIA (Flow Injection Analysis) del color, els compostos aromàtics i dels enzims lacasa i lignina peroxidasa. A més, en realitzar la validació del FIA de lignina peroxidasa amb lleixius negres, es va detectar un problema dinhibició de lenzim en presència de composts lignínics. El treball finalitza amb lApèndix, on sinclouen una bona part dels programes, muntatges i circuits electrònics realitzats, que han estat utilitzats en el monitoratge del procés.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Vicent i Huget, M. Teresa; Caminal i Saperas, Glòria

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:447 departament d enginyeria quimica

ISBN:

Date of Publication:07/14/1997

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.