Details

Traceability methods for continuous processes

by Kvarnström, Björn

Abstract (Summary)
Avhandlingen behandlar spårbarhet i kontinuerliga processer. Kontinuerliga processer återfinns exempelvis inom processindustrier såsom gruv-, livsmedel-, pappers- och stålindustrier. Med spårbarhet menas förmågan att kunna följa en produkt eller produktionssats genom en specifik process. Exempel på fördelar med en hög spårbarhet är att antalet produkter som behöver återkallas vid en produktåterkallning minskas samt att likformighet inom en produktionsserie kan säkerställas. Vid stycketillverkning är spårbarheten ofta hög, eftersom produkterna eller produktionssatserna normalt är märkta med ett unikt identifikationsnummer som kan följas genom processen. Att skapa hög spårbarhet i kontinuerliga processer inbegriper dock en mängd problem. Exempelvis kan en naturlig produktenhet saknas, processflöden kan vara parallella, seriella och innehålla återflöden och delprocesser kan vara kontinuerliga eller satsvisa. Problemen som rör kontinuerliga process tas vanligtvis inte upp i forskningslitteraturen som behandlar spårbarhet. Syftet med avhandlingen är att undersöka och beskriva hur spårbarheten kan förbättras i kontinuerliga processer. För att uppfylla syftet har forskningen bedrivits i form av en fallstudie. Resultatet av studien är beskriven i fyra artiklar. I artikel 1 identifieras och beskrivs olika spårbarhetsmetoder som kan användas till att förbättra spårbarheten i kontinuerliga processer samt styrkor och svagheter för varje metod. En tankekarta över hur olika begrepp inom ämnesområdet spårbarhet hänger ihop presenteras också. Tankekartan beskriver även översiktligt ett tänkbart tillvägagångssätt för att försöka förbättra spårbarheten i en kontinuerlig process. I artikel 2 presenteras en strategi för att ta fram en flödesmodell över en process i syfte att förbättra spårbarheten. Den upprättade flödesmodellen används även till att simulera produktflödet genom en specifik process, i detta fall LKABs pelletsverk i Malmberget. I artikel 3 beskrivs och testas en innovativ metod för att förbättra spårbarheten i granulära produktflöden. Metoden innebär att RFID (radio frekvens identifieringsteknik) används för att skapa spårbarhet i det granulära produktflödet. RFID är en trådlös och automatisk identifieringsteknik. De initiala experimenten med tekniken vid ett transportband för en granulär produkt visade lovande resultat. I artikel 4 beskrivs resultaten från två fullskaliga experiment med RFID-tekniken i en distributionskedja för den granulära produkten järnmalmspellets. Olika modeller av taggar (den identifieringsbara markören) och behållare för taggar testades i experimenten. Resultaten från experimenten tyder på att RFID är en metod som kan användas för att förbättra spårbarheten i den studerade distributionskedjan. Sammanfattningsvis så indikerar resultaten ifrån forskningsstudien att det är möjligt att förbättra spårbarheten i kontinuerliga processer genom att använda de spårbarhetsmetoder som beskrivs i avhandlingen.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.