Details

Toponimia de la Baja Ribagorza Occidental

by Rizos Jiménez, Carlos Ángel

Abstract (Summary)
RESUM DE LA TESI DOCTORAL DE CARLOS ÁNGEL RIZOS JIMÉNEZ La tesi doctoral Toponimia de la Baja Ribagorza occidental s'emmarca dins el projecte d'investigació "Toponimia de Ribagorza", que depèn del Grup de Recerca en Lexicologia i Lingüística Aplicada de la Universitat de Lleida. L'objectiu principal és la recollida i estudi històric i lingüístic de la toponímia ora i documental (i la representació cartogràfica de la primera) d'una zona geogràfica concreta com és la Baixa Ribagorça occidental, territori de gran interès lingüístic des del punt del vista de la dialectologia, donat que la Ribagorça és una zona de transició lingüística entre el català i l'aragonès, i molt atractiu per a l'historiador de les llengües i les cultures pirinenques. A la "Introducció" es dóna una visió general de l'àrea geogràfica estudiada des del punt de vista històric i lingüístic i es presenta la metodologia que s'ha emprat. Tot seguit s'exposa l'"Estudi dels topònims", on es recull el corpus toponímic ordenat alfabèticament en forma de diccionari (el que en el terreny de l'onomàstica anomenem onomasticon) i s'estudia cada topònim individualment donant una atenció especial a l'etiologia de cada nom (per arribar a aquest fi em serveixo circumspectivament d'arguments històrics, lingüístics, geogràfics, antropològics, etc.) i fent esment de la pronúnia popular i de les mencions documentals que s'han trobat. Després dono una "Classificació lingüística dels topònims" parant atenció, en primer lloc, a la llengua de què procedeixen i, a més a més, als canvis lingüístics que han sofert tot al llarg de la història. Per últim, exposo les "Conclusions" lingüístiques i històriques que he extret de l'anàlisi del corpus. I a manera d'apèndix dono una llista del nom de les cases dels pobles implicats (en la mesura que són noms que es troben a mig camí entre l'antroponímia i la toponímia) i la cartografia de la toponímia oral.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Vázquez Obrador, Jesús

School:Universitat de Lleida

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:filcef filologia clàssica francesa i hispànica

ISBN:

Date of Publication:11/08/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.