Details

Tillsammans med Hans Leygraf :en studie av pianopedagogik och traditionsöverföring

by Petersson, Johan

Abstract (Summary)
Föreliggande studies syfte har varit att undersöka hur Hans Leygraf beskriver sin pianopedagogik och hur några av hans pianoelever har uppfattat undervisningen. Vidare var ett syfte att studera hur dessa Leygrafelever relaterar sitt eget sätt att undervisa till Leygrafs undervisning. Studien grundar sig på intervjuer med Leygraf och tre av hans elever. Av resultatet framkom att Leygrafs sätt att undervisa uppvisar stora likheter med den form av lärande som sker inom praxisgemenskapen i en mästar-lärling-tradition. Den primära tanken var att se de tre Leygrafeleverna som grupp och inte som individer. I det ljuset bidrog varje respondents utsaga till gruppens mångfald av erfarenheter och perspektiv. Resultatet är dock inte på något sätt heltäckande eller ens allmängiltigt för alla Leygrafs elever. Däremot kan de tre Leygrafelevernas reflektioner, när de ses som denna helhet, sägas bidra till att ge en möjlig bild av hur Leygrafelever i allmänhet har upplevt Leygrafs pianopedagogik. På liknande sätt har studiens resultat gett vissa inblickar i hur traditionsöverföring och identitetsskapande går till inom högre pianoundervisning.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.