Details

Tillsammans : En studie om ledarskap i stora komplexa projekt

by Mörk, Ulf; Ulander, Anders

Abstract (Summary)
Bakgrund: När projekt blir allt större och mer komplexa blir det ett ökat behov av ett delat ledarskap. Detta kan låta logiskt, men som vi har upptäckt så är det inte lika enkelt som det kan verka vid en första anblick. Det delade ledarskapet i denna typ av projekt är inte något som vi har sett fullt utvecklat i projektlitteraturen. Därför är det vår avsikt att utveckla detta område vidare genom att undersöka det delade ledarskapet i projektorganisationer. Syfte: Syftet med uppsatsen är att visa varför stora och komplexa projekt behöver ett delat ledarskap och på vilka viktiga roller ledarskapet delas upp samt att i viss mån visa på de problem som detta kan medföra och lösningar till dessa problem. Genomförande: Uppsatsen är baserad på data från tre genomförda intervjuer med projektledare för stora och komplexa projekt på ABB, Ericsson och Scania. Resultat: I vår studie har vi kommit fram till att det finns fem huvudsakliga orsaker till att ha ett delat ledarskap i dessa stora och komplex projekt. Dessa orsaker leder oss till tre viktiga ledarroller för att ta hand om de uppgifter som finns. För att undvika problem med att koordinera dessa roller måste de framförallt arbeta med en öppen kommunikation och information och där spelar regelbundna möten en viktig roll. Nyckelord Keyword Ledarskap, projekt, kommunikation, komplexitet, projektledarskap Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2004-01-22 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Internationella ekonomprogrammet 2004/9 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/iep/009/ Titel Title Författare Author Tillsammans - En studie om ledarskap i stora komplexa projekt Together - A study of leadership in large complex projects Ulf Mörk & Anders Ulander Sammanfattning Abstract Background: As project size and complexity increases the need for a divided leadership increases. This may sound somewhat logical, but as we have discovered it is not as simple as it may seem at first glance. The divided leadership in these types of projects is not a theme that we have seen fully developed in the project literature. What we intend to do in this study is to develop this theme further and examine the divided leadership in project organizations. Purpose: The purpose of this study is to uncover the reasons to why a divided leadership is needed in large complex projects, identify important leadership roles and to some extent see if the divided leadership causes any problems and if we can identify any solutions to these. Realization: The study is based on data collected through 3 interviews performed with project leaders of large complex projects of ABB, Ericsson and Scania. Results: We have found in our study that there are five major reasons for having a divided leadership in these big and complex projects. These reasons lead us to three important leadership roles to handle the tasks at hand. To avoid problems with coordinating these roles they most of all have to work with open communication and information, where regular meetings play an important role Nyckelord Keyword Ledarskap, projekt, kommunikation, komplexitet, projektledarskap INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ledarskap projekt kommunikation komplexitet projektledarskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.