Details

Teoria iusfilosòfica de Jürgen Habermas. Complementació amb lobra de Bruce Ackerman

by Abad i Ninet, Antoni

Abstract (Summary)
RESUM: La present tesi doctoral no pretén ser una comparació entre la teoria de Habermas i la teoria dAckerman per tal de triar quina dambdues propostes ens sembla més adient, sinó que partint de lanàlisi filosòfica de la teoria habermasiana en el seu conjunt, hi apliquem aspectes que considerem compatibles de la teoria dAckerman als elements que considerem necessaris millorar. Entenem que els aspectes que destacarem de la teoria dAckerman suposen una millora en el conjunt del projecte filosòfic normatiu de Habermas. El primer capítol del treball està dedicat als antecedents del concepte de dret a Jürgen Habermas. En aquest primer capítol pretenem treballar amb la influència de Max Weber sobre Habermas i, en especial, sobre la seua concepció del dret i sobre les formes de legitimació de les normes jurídiques. Un cop definida la racionalització i com aquest procés afecta al dret i a la llibertat, analitzem el concepte de dret a lobra de Max Weber i com Habermas lanalitza a la seua obra la Teoria de LAcció Comunicativa. Aprofitant les similituds entre ambdós autors, també introduïm una primera definició del concepte de dret legítim a lobra de Habermas Teoria de LAcció Comunicativa. Un altre punt del primer capítol lhem dedicat a esmentar lenorme transcendència que ha tingut la teoria de la racionalització weberiana en altres autors, i les similituds amb teories com la normalització a Foucault, la cosificació a Lukács, la juridificació a Kolhberg o la decomodificació de Polanyi. A aquest mateix capítol introduïm leterna discussió entre els autors relativistes i els universalistes, entre el positivisme i el iusnaturalisme. El segon capítol de la tesi doctoral lhem dedicat a les influències sobre el primer concepte de dret de Habermas de les diferents teories de control social dels autors de la primera generació de lescola de Frankfurt, de György Lukács i de Kohlberg. En aquest apartat de la tesi doctoral, hem volgut desenvolupar les influències més importants que les teories dels autors de lescola de Frankfurt varen produir al projecte de filosofia normativa de Habermas. El tercer capítol daquesta tesi tracta del primer concepte de dret legítim a la primera obra de Habermas. Afirmem que és el primer concepte de dret perquè entenem que Habermas canvia la seua teoria ètica i la forma de legitimar el dret amb laparició de lobra Faktizität und Geltung. El present treball analitza el concepte de dret i la seua forma de legitimació fins a lany de publicació daquesta obra 1992. Aquest capítol es basa fonamentalment en tres obres de Habermas, exposades de manera cronològica, la Teoria de lAcció Comunicativa, Teoria i Praxis, i Die nachholdende Revolution. Els dos següents capítols de la tesi doctoral els dediquem al concepte de dret legítim i les formes de legitimació del dret que apareix a lobra Faktizität und Geltung. El conjunt dambdós capítols pretenen exposar de manera completa el concepte de dret legítim, els elements, principis i característiques que formen la teoria jurídica democràtica a Habermas al Faktizität und Geltung. Amb aquesta exposició, a més destaquem les diferents variacions que el concepte ha sofert al llarg de lobra de Habermas. Un cop hem analitzat el concepte de dret legítim a lobra de Habermas, els mitjans de legitimació del dret i les diferents variacions que ha sofert al llarg de la seua obra, dediquem el darrer capítol del cos del treball doctoral a fer una complementació entre la teoria de Bruce Ackerman i lobra de Habermas.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Montserrat Comas, Josep

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:filosofia teorètica i pràctica

ISBN:

Date of Publication:10/24/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.