Details

Teknikundervisningens implementering på en högstadieskola. En studie av teknikämnets didaktik : The implemention of Technology tuition at the upper level

by Helderud-Olsson, Anders

Abstract (Summary)
Anders Helderud Teknikundervisningens implementering på en högstadieskola. En studie av teknikämnets didaktik. The implemention of Technology tuition at the upper level of a compulsory school – a study of the didactics of the subject Technology. Antal sidor: 33 Syftet med uppsatsen var att undersöka hur teknikundervisningen ser ut på en högstadieskola och ställa detta i relation till styrdokumenten. Vi vet att styrdokumenten har betydelse för klassrumsverksamheten, men det är relativt okänt hur de påverkar teknikundervisningen utformning och gestaltning. För att få svar på frågan gjordes en djupintervju av elever och lärare med en hermeneutisk ansats, vilket innebar att jag närmade mig problemställningen subjektivt utifrån min egen förståelse. Mitt resultat av studien visar att styrdokumenten är komplexa och svårtolkade. I och med att man inte har givit något konkret innehåll i kursplanen för teknik, utan mer exempel på hur ämnet kan utformas , har detta medfört att det utvecklats olika synsätt på undervisningen. Samtidigt kan jag konstatera att det är nästan ett omöjligt uppdrag att uppfylla samtliga kriterier som styrdokumenten ålägger teknikläraren. _________________________________________________________________________ Sökord: Djupintervju, gestaltning, högstadieskola, komplext, kriterier, styrdokument, svårtolkade, teknikundervisning ___________________________________________________________________________ 2 INNEHÅLL 1 INLEDNING 3 2 BAKGRUND 4 2.1 Grundskolans teknikundervisning 4 2.2 Vad säger Lpo 94? 6 2.3 Vad säger kursplanen? 6 2.4 Vad säger den lokala skolplanen? 7 3 LITTERATURÖVERSIKT 8 3.1 Tidigare kunskaper inom området 8 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 10 4.1 Syfte 10 4.2 Frågeställning 10 4.3 Avgränsning 10 5 METOD 11 5.1 Val av intervjupersoner 11 5.2 Datainsamlingsmetod 11 5.3 Analysmetod 11 5.4 Reliabilitet och validitet 12 5.5 Etik 12 6 RESULTAT OCH ANALYS 13 6.1 Styrdokument/förhållningssätt 13 6.1.1 Analys 14 6.2 Utformning och innehåll 15 6.2.1 Analys 18 6.3 Integration med andra ämnen 19 6.3.1 Analys 21 6.3.2 Sammanfattning 23 7 DISKUSSION 24 7.1 Undersökningen 24 7.2 Metoddiskussion 24 7.3 Sammanfattning och kommentarer 24
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:05/26/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.